Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 114

Przepis prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

PRZEPIS PRAWNY - jest to zdaniokształtny zwrot językowy wskazujący bądź narzucający sposób postępowania , formalnie wyodrębniony w tekście prawnym jako artykuł, paragraf, ustęp lub jako zdaniokształtny fragment artykułu, paragrafu albo ustępu. Przepisy prawa są ustanawiane mocą tzw. Generalnych nor...

Reguła inferencyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1694

REGUŁA INFERENCYJNA (wnioskowanie w przypadkach nienormowanych)- znajduje one zastosowanie, gdy do danego stanu faktycznego, który jak ocenia organ prawa nie jest prawnie indyferentny, brak jest regulacji prawnej. 4 reguły inferencyjne = wnioskowania: reguła instrumentalnego nakazu i zakazu: Jeżeli...

Sankcje-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1603

SANKCJE - wszelkie ujemne skutki prawne przewidziane przez przepisy prawa w przypadku gdy podmiot prawa nie zachowuje się zgodnie z postanowieniami prawa. 3 rodzaje sankcji: sankcje represyjne: kara ma być proporcjonalna do wyrządzonej szkody. Podział sankcji represyjnych według stopnia ich oznaczo...

Cechy sądownictwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

SĄDOWNICTWA: Dwie cechy sądownictwa:  instancyjność: system sądownictwa jest co najmniej dwuinstancyjny według Konstytucji RP  niezawisłość sędziowska: polega ona na tym, ...

Skutki prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

SKUTKI PRAWNE: czyli wszelkie następstwa faktów prawnych. Następstwa, które nastąpią lub powinny wystąpić o ile zaistnieje fakt prawny. W gruncie rzeczy skutki prawne sprowadzają się do bądź to do zachowań będących obowiązkami podmiotów prawa,...

Stanowienie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

STANOWIENIE PRAWA - przez stanowienie prawa rozumiemy określone działania ciał kolegialnych lub jednoosobowy, którym przyznano kompetencje do wydania nowych przepisów prawnych. Każda decyzja stanowienia prawa nabiera mocy na podstawie norm...

Stosowanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

STOSOWANIE PRAWA - jest to proces w trakcie, którego kompetentne organy na podstawie norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym podejmują rozstrzygnięcie, czyli w istocie formułują normę o charakterze indywidualnym i konkretnym, czego wynikiem stanowi rozpatrzenie sprawa stanowiącej przedmiot po...

Stosunek prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

STOSUNEK PRAWNY - mówimy o nim wtedy, jeżeli pomiędzy podmiotami prawa powstaje tego rodzaju więź, iż można mówić o wzajemnie skorelowanych uprawnieniach i obowiązkach tzn. iż uprawnieniu jednej strony stosunku odpowiada obowiązek drugiej strony i na odwrót. (sprzedawca - kupujący) Elementy stosunk...

System prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

SYSTEM PRAWA - zbiór elementów pomiędzy, którymi występują określone powiązania. System prawa dzielimy na dwa rodzaje: Dynamiczny - opiera się na powiązaniach formalnych. Statyczny - (moralność) - powiązania między elementami mają charakter powiązań materialnych, czyli powiązań treściwych. Powiązan...

Teorie wykładni-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

TEORIE WYKŁADNI: wyróżniamy dwa rodzaje teorii: teorie opisowe: opisują przebieg wykładni: - wskazują jakie dyrektywy interpretacyjne są stosowane w procesie wykładni - wskazują jakie czynniki wpływają na to jakie dyrektywy znajdują zastosowanie - prane prognozy na przyszłość teorie normatywne: ide...