Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 113

Kolizje przepisu prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

KOLIZJE PRZEPISU PRAWA - mówimy o niej wtedy, jeżeli pewien stan normowany jest przez więcej niż jeden przepis prawa, a skutki tych przepisów są nie do pogodzenia, tzn. iż podmiot prawa nie może jednocześnie zachować się w sposób które one przewidują. Reguły kolizyjne:

Kompetencje-definicja

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

KOMPETENCJE - przez kompetencje rozumie się zazwyczaj:  bądź całokształt uprawnień dotyczących określonego zakresu spraw, w których to zakresie organ państwa jest uprawniony do działania  bądź też całokształt uprawnień i obowiązków dotyczących dziedziny, w obrębie której organ państwa jest uprawn...

Moc wiążąca wykładni-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1190

MOC WIĄŻĄCA WYKŁADNI - wykładnia ma moc wiążącą wówczas, gdy kompetentny organ ustanawia dyrektywę, nakazującą określonym adresatom wiązać z pewnymi przepisami ustalone przez ten organ znaczenie. W przypadku wykładni, która nie ma mocy wiążącej, również formułowane są dyrektywy dotyczące znaczenia ...

Obowiązek-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

OBOWIĄZEK - czyli przewidziany przez prawo nakaz bądź zakaz określanego zachowania się. (przepisy nakazujące bądź zakazujące) Rozróżniamy dwie grupy przypadków: gdy niewypełnienie obowiązku `powinno' pociągać za sobą owe ujemne skutki prawne gdy niewypełnienie obowiązku `może' pociągać owe skutki p...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

OBOWIĄZYWANIE PRAWA: nie ma definicji obowiązywania prawa. Norma obowiązuje - oznacza, iż adresaci wini się do niej stosować. obowiązuje  to jest stosowane. Kryteria obowiązywania prawa: pozwalają nam na wyodrębnienie norm obowiązujących od nieobowiązujących. Odpowiadają nam na pytanie, dlaczego n...

Orzeczenia sądowe jako fakt prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

ORZECZENIA SĄDOWE jako fakt prawny: Orzeczenie Sądowe każde może być faktem prawnym, ale nie każde orzeczenie Sądowe jest faktem prawnym Orzeczenia Sądowe dzielimy na: deklaratoryjne - jedynie potwierdza stan, który uprzednio zaistniał na zzpodstawie przepisu prawa, innymi słowy samo orzeczenie nie...

Osoba fizyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Osoba fizyczna - osobami fizycznymi są ludzie i tylko oni mogą być podmiotami prawa zwanymi osobami fizycznymi. Każdy człowiek posiada zdolność prawną od chwili urodzenia do chwili śmierci. Czas posiadania zdolności prawnej jest równy rzeczywistemu czasowi życia. Urodzenie rozumiane jest jako zjawi...

Osoba prawna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Osoba prawna - osobami prawnymi SA: skarb państwa oraz jednostki organizacyjne, którymi prawo przyznaje osobowość prawną. Osoby prawne uzyskują zdolność prawną z chwilą wpisu do rejestru a tracą w momencie skreślenia z rejestru. Podział osób prawnych wg teoretyków: korporacja - np. stowarzyszenia, ...

Procedura ustawodawcza-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

PROCEDURA USTAWODAWCZA - droga jaka musi przejść akt generalny aby stać się ustawą. 1. Inicjatywa ustawodawcza: to prawo wniesienia do parlamentu przez określone podmioty projektu ustawy. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, rządowi, prezydentowi. W niektórych państwach prawo to miały...

Przepis prawny a norma prawna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

PRZEPIS PRAWNY A NORMA PRAWNA: Przepis prawny - jest to zdaniokształtny zwrot językowy wskazujący bądź narzucający sposób postępowania , formalnie wyodrębniony w tekście prawnym jako artykuł, paragraf, ustęp lub jako zdaniokształtny fragment artykułu, paragrafu albo ustępu. Norma prawna - jest w na...