Uniwersytet Łódzki - strona 265

Zakładowa organizacja związkowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

Zakładowa organizacja związkowa Jest ona partnerem pracodawcy w sprawach dotyczących lokalnych źródeł prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach pracowniczych. Ustawa o związkach zawodowych poświęca jej odrębny rozdział. Zakładowa organizacja związkowa może być związkiem zawodowym obejmującym - zgo...

Zakaz konkurencji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Zakaz konkurencji Art. 1011 i 1012 k.p. przewidują możliwość umownego ustanowienia przez strony stosunku pracy zakazu konkurencji pracownika wobec pracodawcy w czasie trwania lub po ustaniu stosunku pracy. Chodzi o zakaz prowadzenia konkurencyjnej działalności przez pracowniana własny rachunek oraz ...

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1155

Zakres podmiotowy Kodeksu pracy Zakres podmiotowy KP określa najogólniej art. 1 w zw. z art. 2 KP. Z tych przepisów wynika, że kodeks obejmuje swym zasięgiem wszystkie stosunki pracy, bez względu na ich podstawę, gałąź zatrudnienia lub rodzaj pracy. Najliczniejszą kategorię stanowią wśród nich stos...

Zakres podmiotowy prawa do zrzeszania się - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Zakres podmiotowy prawa do zrzeszania się Ustawa reguluje prawa związkowe pracowników, byłych pracowników, bezrobotnych oraz niektórych osób nie pozostających w stosunku pracy, lecz znajdujących się w sytuacji społeczno - ekonomicznej zbliżonej do pracowniczej. Ustawie nie podlegają natomiast rolni...

Zasady postępowania przed sądami pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Zasady postępowania przed sądami pracy Można wyodrębnić następujące zasady: zasadę ochrony interesów pracowniczych, zasadę ugodowego załatwiania sporu, zasadę szybkości postępowania, zasadę bezpłatności. Zasada ochrony interesów pracownika zmierza do zapewnienia pracownikom i innym osobom doch...

Zatrudnianie obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Zatrudnianie obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Podejmowanie pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych Podejmowanie pracy za granicą jest możliwe w drodze: Bezpośrednich umów z pracodawcami zagranicznymi Z...

Zawarcie (rokowania układowe) - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Zawarcie (rokowania układowe), zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy Zawarcie- układ zawiera się w drodze rokowań ( art. 2412 KP). Obowiązuje przy tym tzw. zasada lojalności (art. 2413 KP). Pracodawca ma obowiązek udzielić informacji dot. jego sytuacji ekonomicznej (art. 2414 ). Formę i czas...

Zbiorowe prawo pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Zbiorowe prawo pracy Zbiorowe prawo pracy- jest pojęciem języka prawniczego. Oznacza ono część prawa pracy obejmujący przepisy regulujące status zbiorowych podmiotów prawa pracy: związków zawodowych i załóg pracowniczych oraz pracodawców i ich organizacji, a także relacje między tymi podmiotami. Z...

Zdolność do "bycia" pracownikiem - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113

Zdolność do "bycia" pracownikiem Pracownikiem może być: ( art. 2 k.p.): osoba pozostająca w stosunku pracy, czyli zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, osoba, która ukończyła 18 lat( art.22§2 kp.). Na warunkach określonych w d...

Zdolność pracodawcy do czynności i działań prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218

Zdolność pracodawcy do czynności i działań prawnych Art. 3 k.p.- §1 za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje: - osoba lub organ zarządzający tą jednostką- , który reprezentuje daną jednostkę organizacyjną (organ może być: jednoosobowy lub k...