Uniwersytet Łódzki - strona 264

Systemy i rozkłady czasu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Systemy i rozkłady czasu pracy PODSTAWOWY: Wymienione wyżej normy- 5dni, 8h, 40h w tyg., 4m-ce RÓWNOWAŻNY: Polega na tym, że dopuszcza się przedłużenie dobowego czas pracy w niektórych dniach, ale ten przedłużony dobowy wymiar czasu pracy musi zostać w okresie rozliczeniowym zrównoważony krótszy...

Treść układu zbiorowego pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Treść układu zbiorowego pracy Na treść układu zbiorowego składają się postanowienia normatywne, które obowiązują strony stosunku pracy oraz postanowienia obligacyjne określające wzajemne zobowiązania stron. Postanowienia normatywne (art. 240 KP) -oznaczają, że obowiązują bezpośrednio w stosunkach p...

Treść umowy o pracę - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

Treść umowy o pracę zgodnie z art. 29§1k.p. prawidłowo sformułowana umowa o pracę powinna określać: strony umowy, rodzaj umowy- ze względu na zamierzony czas trwania stosunku pracy, z zależności od uznania stron, umowa o pracę może być zawarta: na czas nieokreślony, na czas określony, w tym na cza...

Tryb nakładania kar porządkowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Tryb nakładania kar porządkowych Powiadomienie pracownika przez pracodawcę o nałożeniu kary (na piśmie) - wskazanie na rodzaj naruszenia obowiązków i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informacji o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu od ukarania; Zawiadomienie powinno być doręczone za p...

Tryb wydawania regulaminu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

Tryb wydawania regulaminu pracy * W ramach procedury ustalania regulaminu pracy w uzgodnieniu z jedyną działającą u pracodawcy organizacją związkową występują dwa etapy: wspólne określenie terminu w którym powinno dojść do uzgodnienia treści regulaminu negocjacje merytoryczne i uzgodnienie treści...

Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci Są to : urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego urlop wychowawczy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy przerwy w pracy na karmienia dziecka piersią [45 min, maks 2] coroczne zwolnienia na 2 dni od pracy w związku z wychowywanie...

Uprawnienia związków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Uprawnienia związków Uprawnienia te mają na celu stworzenie właściwych warunków w celu realizacji ich zadań. Art. 28 - pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Służy ono także związkowi zawodowemu na szczeblu po...

Ustrój i kompetencje sadów pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 399

Ustrój sądów pracy W obecnym stanie prawnym indywidualne spory o roszczenia z zakresu prawa pracy są rozpatrywane, zgodnie z ustawą z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych przez: a) sądy pracy- stanowiąc...

Wykonywanie orzeczeń i ugód - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Wykonywanie orzeczeń i ugód Orzeczenia sądu pracy oraz ugody zawarte przed tym sądem lub przed komisją pojednawczą, jeżeli nie zostały wykonane przez dłużnika dobrowolnie, podlegają przymusowemu wykonaniu zgodnie z przepisami k.p.c., zawartymi w części drugiej kodeksu ,,Postępowanie zabezpieczające...

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 399

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy Inaczej wypowiedzenie zmieniające. Jego bezpośrednim celem nie jest rozwiązanie stosunku pracy, lecz jego przekształcenie. Może ono doprowadzić do rozwiązania, jeżeli pracownik nie zgodzi się na kontynuowanie stosunku pracy na zmienionych warunkach. Wówczas um...