Zakładowa organizacja związkowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakładowa organizacja związkowa - omówienie - strona 1 Zakładowa organizacja związkowa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zakładowa organizacja związkowa
Jest ona partnerem pracodawcy w sprawach dotyczących lokalnych źródeł prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach pracowniczych. Ustawa o związkach zawodowych poświęca jej odrębny rozdział. Zakładowa organizacja związkowa może być związkiem zawodowym obejmującym - zgodnie ze statutem - swoją działalnością tylko pracowników zatrudnionych u jednego pracodawcy, albo jednostka organizacyjną związku zawodowego ponadzakładowego. Gdy mamy do czynienia ze związkiem o działalności statutowej ograniczonej do jednego pracodawcy, jest on jednocześnie związkiem zawodowym i zakładowa organizacja związkową. Wymaga do swego powstania podjęcia uchwały przez co najmniej 10 osób posiadających pełne prawo koalicji, a utrzymywanie się liczy członków związku poniżej 10 przez 3 m-ce stanowi podstawę do jego skreślenia z rejestru. Ten model jest typowy dla związków o charakterze branżowym zrzeszonych w OPZZ.
Do niedawna tylko statut decydował o tym, ilu członków musi posiadać związek u danego pracodawcy, aby mogła tam istnieć jednostka organizacyjna mająca status zakładowej jednostki organizacyjnej. Po 26 lipca 2002r. uległo to zmianie. Art. 251 stanowi, że uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami lub chałupnikami u danego pracodawcy, niezależnie od tego w jakim wymiarze pracy są zatrudnieni oraz jaki rodzaj umowy o pracę wiąże ich z pracodawcą. Ustęp 2 tego przepisu zobowiązuje zakładowe organizacje związkowe do przedstawiania co kwartał - wg. stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia m-ca następującego po tym kwartale, pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym liczbie członków będących pracownikami lub chałupnikami. Ustawa nie przewiduje żadnej szczególnej procedury weryfikacji prawdziwości informacji ani nie reguluje skutków niepodania informacji w terminie bądź podania informacji nieprawdziwej. Organizacja związkowa działająca u pracodawcy która nie spełnia wymagania określonego w art. 251 ustawy, może istnieć, lecz nie mając statusu zakładowej organizacji związkowej, nie ma praktycznie możliwości działania, gdyż nie dysponuje odpowiednimi kompetencjami. Z myślą o pracownikach zatrudnionych u małych pracodawców ustawa od początku przewidywała możliwość tworzenia przez nich międzyzakładowej organizacji związkowej, obejmującej swoim zasięgiem pracowników należących do tego samego związku, zatrudnionych u różnych pracodawców. Nie obowiązują przy tym żadne ustawowe ograniczenia dotyczące liczby lub rodzaju pracodawców, którzy mogą być objęci działalnością takiej organizacji. Dla posiadania przez międzyzakładową organizacje związkową statusu „zakładowej organizacji związkowej” wystarczy, że u wszystkich pracodawców objętych zakresem jej działania zrzesza ona łącznie co najmniej 10 pracowników lub chałupników. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz