Prawa wynikające ze zbiorowego prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa wynikające ze zbiorowego prawa pracy - strona 1 Prawa wynikające ze zbiorowego prawa pracy - strona 2

Fragment notatki:

PRAWA WYNIKAJĄCE ZE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY Z nawiązaniem stosunku pracy w administracji publicznej wiążą się skutki nie tylko w sferze indywidualnego stosunku pracy, ale także na płaszczyźnie zbiorowego prawa pracy. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników niezależnie od ich przynależności związkowej, a więc także pracowników nie zrzeszonych. Dotyczy w szczególności zawierania układów zbiorowych pracy, uzgodnienia treści regulaminu wynagrodzenia czy regulaminu pracy oraz r. nagradzania pracowników. Wola pracownika bycia reprezentowanym przez związek zawodowy jest obojętna. O takim mechanizmie przesądza ustawodawca. Na wniosek pracownika nie zrzeszonego zw. Zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.
Nawiązanie stosunku pracy jest także okolicznością stwarzają możliwość uczestniczenia pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (art. 18KP) . Chodzi o działanie za pośrednictwem reprezentantów pracowników ( związkowych lub pozazwiązkowych).
Popierana przez Unię idea dialogu społecznego i angażowaniu się pracowników w sprawy zatrudniającego ich przedsiębiorstw, zobowiązuje państwa członkowskie do stanowienia prawa odpowiadającego celom wytycznym przez ten akt. Także Konstytucja RP art.20 stawia na ten dialog. Idea dialogu społecznego jest podkreślana także w innych ustawach w tym również w KP. Pracownicy(nie wszyscy) zatrudnieni w AP poprzez swych reprezentantów mogą zawierać układy zbiorowe pracy czy choćby wpływać na treść regulaminu wynagrodzenia i regulaminu pracy. Pracodawca konsultuje też wszystkie działania związane z BHP w szczególności:
- zmian w organizacji pracy i wyposażaniu stanowisk pracy, wprowadzaniu nowych procesów technologicznych
- oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu określonych prac
- tworzenia służby BHP
- przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
- szkolenia pracowników w dziedzinie BHP
Ważne jest również prawo do informacji i konsultacji (pracownicy winni mieć współdecydujący głos w miejscu świadczenia pracy, na tym podłożu można budować wzajemne zaufani w przedsiębiorstwie).
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Pracownicy nie zrzeszeni w organizacji związkowej mają prawo być przez wybrany przez siebie związek reprezentowani (jeżeli związek wyrazi na to zgodę). Pracownik może też w każdej chwili wystąpić ze związku. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku. Niekiedy ustawodawca ogranicza pewne kategorie pracowników w prowadzeniu działalności związkowej.
Prawo do obrony pracownika w jego indywidualnej sprawie - to konsekwencja przynależności pracownika do związku zawodowego ( zwłaszcza gdy chodzi o zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. Imiennie wskazany członek lub pracownik będący członkiem danej związkowej organizacji ma prawo do wzmożonej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy, uwarunkowanej zgodą zarządu organizacji związkowej. Pracownik będący członkiem zarządu zakładowej organizacji ma prawo do zwolnienia od pracy albo na czas harmonii albo w wymiarze proporcjonalnym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Po upływie kadencji, pracownik ma obowiązek przystąpić do pracy po upływie do kadencji bez uprzedniego wezwania. Niewykonanie tego obowiązku uprawnia pracodawcę do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych. Pracownik ma też prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas n ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz