związki zawodowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
związki zawodowe - omówienie - strona 1 związki zawodowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Związki zawodowe.
Podstawą prawną tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych jest ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, która określa związek zawodowy jako dobrowolną, samorządną organizację ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Ruch związkowy opiera się na czterech podstawowych zasadach:
swobody zrzeszania się (koalicji), która przybiera dwojaką postać:
pełne prawo do koalicji (prawo tworzenia związków zawodowych, wstępowania do nich oraz przynależności do nich),
ograniczone prawo do koalicji (prawo przystępowania do związków zawodowych i przynależności do nich);
samorządności - same związki zawodowe i tylko one mogą decydować o wszystkich swoich sprawach wewnętrznych;
niezależności - decyzje organów związkowych muszą być podejmowane samodzielnie, bez formalnego wpływu podmiotów trzecich;
równości - organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i pracodawcy powinni równo traktować wszystkie związki zawodowe.
Tworzenie związku zawodowego wymaga kolejno następujących działań:
uchwały o utworzeniu związku zawodowego, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związku zawodowego,
uchwalenia statutu,
wybrania komitetu założycielskiego (w liczbie od 3 do 7 osób),
złożenia wniosku o zarejestrowanie związku zawodowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (w terminie 3 dni od podjęcia uchwały założycielskiej),
postanowienia o wpisaniu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego (organizacja nabywa osobowość prawną),
wyboru władz związku.
Związek zawodowy może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód musi być przeznaczony na realizację zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
Ustawa wyróżnia kilka rodzajów organizacji związkowych:
związek zawodowy, rozumiany jako osoba prawna, który może działać w charakterze:
organizacji jednozakładowej (obejmującej swoim działaniem jednego pracodawcę),
organizacji wielozakładowej (międzyzakładowej - obejmującej swoim działaniem kliku pracodawców) oraz
organizacji o charakterze ogólnokrajowym;
federacja związków zawodowych,
konfederacja związków zawodowych.
O ponadzakładowej aktywności związków zawodowych można mówić w odniesieniu do związków zawodowych prowadzących działalność ogólnokrajową oraz w odniesieniu do działalności federacji i konfederacji związków zawodowych. W szczególności udział ten dotyczy organizacji związkowych o charakterze reprezentatywnym. Pracownicy powołani do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy korzystają z ochrony przed zwolnieniem z pracy.


(…)

… związkowych o charakterze reprezentatywnym. Pracownicy powołani do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy korzystają z ochrony przed zwolnieniem z pracy.
Kompetencje zakładowej organizacji związkowej można sklasyfikować następująco:
współtworzenie zakładowego prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia zbiorowe),
kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy,
nadzór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz