Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 63

Koncepcja humanistyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

KONCEPCJA HUMANISTYCZNA • Koncepcja powstała głównie w oparciu o obserwacje i analizę postaci szczęśliwych, realizujących się. Badanie życia osób szczęśliwych. Jak to się dzieje, że ludzie realizują się? • Maslow (1908r.) twierdził, iż to błąd, że psychologia zajmuje się problemem ludzi, a nie ic...

Niepowodzenia w nauce szkolnej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

NIEPOWODZENIA W NAUCE SZKOLEJ Podział przyczyn niepowodzeń: 1. Społeczno - ekonomiczne (i) Braki w tym co potrzebne do prawidłowego rozwoju (ii) Wykształcenie rodziców i ich stosunek do edukacji dzieci (iii) Sytuacje społeczne niesprzyjające wykorzystaniu indywidualnych moŜliwości jednostki ...

Rozwój emocjonalny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1085

ROZWÓJ EMOCJONALNY Emocje - odzwierciedlają stosunek człowieka do rzeczywistości.  Mają wpływ na przetwarzanie informacji, opinie.  Zmiany somatyczne (bicie serca, wzrost ciśnienia, bóle Ŝołądka)  Emocje dzielimy na: o Dodatnie i ujemne o Proste i złoŜone  Mimika jest cechą wrodzoną, ale...

Wprowadzenie do psychologii.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1169

Początki psychologii jako nauki. Związek z religią i filozofią. Historia psychologi jako nauki Prekursorzy Pierwsze ośrodki w Polsce Psychologia współczesna: Dziedziny psychologii Związek z innymi naukami Metody badawcze Główne nurty psychologii: Psychoanaliza: Założenia, przedstawiciele...

Podział potrzeb

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

Wykład II 06.03.2012r Psychologia turystyki bada: Psychologiczne uwarunkowania aktywności turystycznej(bada motywy, aspiracje, potrzeby) Procesy psychologiczne towarzyszące aktywności(co się dzieje w trakcie) Skutki uprawiania turystyki(co się dzieje z nami po powrocie) Psychologia w turystyce-...

Prezentacja - Gleba i ich rozmieszczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

Slajd 2: biologicznie czynna powierzchniowa warstwa  litosfery , powstała ze  skały macierzystej  pod wpływem  czynników glebotwórczych (głównie  organizmów żywych ,  klimatu  i  wody ) i podlegająca stałym przemianom. Slajd 3; przykłado...

Sztuka mezolityczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Remigiusz Gawrych
 • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

Sztuka mezolityczna Zoomorficzne ślady nacięć na wyrobach z kości i drewna Łoś w sztuce wczesnej epoki kamienia z terenów technokompleksu północnego Wstęp Stanowiska w technokompleksie północnym Europy najczęściej odkrywane są na terenach podmokłych i torfowych. Dzięki takiemu środowisku stosunko...

Umowa, negocjacje, wizy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Wykład 1 14.02.2012 UMOWA - czynność prawna pomiędzy stronami, kształtuje prawa i obowiązki stron dla osiągnięcia celu. Umowa jest korespondencją handlową. Co powinna zawierać umowa: 1)określenie organizatora i nabywcy 2) podpisy osób, które reprezentują obie strony 3)miejsce pobytu i trasę wyciecz...

Ryzyko przedsiębiorstwa - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

Wykład 2 21.02.11 1.MAPA ZAGROŻEŃ- aby minimalizować ryzyko przedsiębiorstwa (zagrożenia np.zjawiska polityczne, zasoby ludzkie, prowadzona polityka w zakresie cen) 2. CENA- warunki dobrowolnej wymiany między klientami kupującymi a producentami sprzedającymi. Kliencie dokonują wyboru na rynku wystę...

Pożyczki i kredyty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

POśYCZKI I KREDYTY Poj ę cia: kapitał własny - kapitał pochodz ą cy od wła ś ciciela, wspólników, rodziny itp. kapitał obcy - kapitał uzyskany z zaci ą gni ę tych kredytów i po Ŝ yczek oraz innych działa ń . kapitał obcy musi by ć w umówionym czasie zwrócony z nale Ŝ nymi odsetkami i innymi umówion...