Niepowodzenia w nauce szkolnej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niepowodzenia w nauce szkolnej. - strona 1 Niepowodzenia w nauce szkolnej. - strona 2

Fragment notatki:

NIEPOWODZENIA W NAUCE SZKOLEJ
Podział przyczyn niepowodzeń:
1. Społeczno - ekonomiczne
(i) Braki w tym co potrzebne do prawidłowego rozwoju
(ii) Wykształcenie rodziców i ich stosunek do edukacji dzieci
(iii) Sytuacje społeczne niesprzyjające wykorzystaniu indywidualnych moŜliwości
jednostki
(iv) Złe warunki bytowe mogą spowodować niedoŜywienie, nieprawidłowy rozwój
fizyczny
(v) Złe warunki materialne rodziny mogą sprawić, Ŝe rezultaty uczenia się stają się
ograniczone, np. ciasnota mieszkania, brak miejsca na skupienie, nadmierne
obowiązki domowe
(vi) RóŜnice miasto - wieś: nierówny start dzieci, środowisko wiejskie stwarza mniej
korzystne rozwoju niŜ miasto
(vii) Poziom kulturalny rodziców wpływa na motywacje dzieci.
(viii) Niepełnowartościowość środowisk lokalnych jest nierzadko związane z
niepełnowartościowością szkół
(ix) Pomoc dzieciakom w latach wczesnoszkolnych
(x) Przenoszenie dziecka od szkoły do szkoły (migracja)
2. Przyczyny biologiczno - psychiczne
(i) Cechy fizyczne, funkcjonowanie układu nerwowego oraz cechy psychiczne
(ii) Wady wzroku, słuchu, zaburzeń motorycznych wprost utrudniają odbiór pewnych
informacji i wykonywanie określonych zachowań
(iii) Zły stan zdrowia powoduje szybkie nuŜenie się, większą męczliwość i obniŜenie
ogólnej wydolności niezaleŜnie od podejmowanej aktywności
(iv) Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, np. nadpobudliwość psychoruchowa
 Nadmierna ruchliwość
 Niepokój
 Problemy z koncentracją
 Osłabione procesy analizy i syntezy, zdolność planowania
 WzmoŜona emocjonalność
 Brak niezbędnej refleksji
(v) Zahamowanie
 spowolnienie ruchowe i intelektualne
 powolność działania, niełatwość rezultatów
 sprawiają wraŜenie, Ŝe niektóre bodźce do nich nie docierają
 zdają się nie interesować niczym
 nie nadąŜają za biegiem lekcji
 mają opinie niezdolnych
 dziecko ma wiedzę, ale z czasem się nudzi i traci koncentracje i to co potrafi,
zaczyna robić źle.
(vi) brak prawidłowej lateralizacji, czyli funkcjonalnej przewagi prawej strony ciała
nad lewą.
Lateralizacja osłabiona
o Gorzej wykształcone zdolności korzystania z prawej ręki
o Brak dominacji prawego oka moŜe prowadzić do trudności w czytaniu i
pisaniu
 Lateralizacja lewostronna
o Uczenia pisania się lewą ręką
(vii) Nierównomierny rozwój poszczególnych funkcji


(…)

… pojedynczych liter
o Dzieci te w starszych latach gorzej piszą i czytają, częściej popełniają
błędy ortograficzne
o Problemy w geometrii i arytmetyce
 Opóźnienie rozwoju ruchowego
o ObniŜona sprawność manualna
o Kłopoty z wykonywaniem czynności fizycznych
 Zaburzenia funkcji analizatora słuchowego
o Nie słyszy wszystkich głosek
o Nie potrafi wymówić wszystkich głosek
(viii) ObniŜenie zdolności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz