Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 41

Piroliza i redukcja odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3682

PIROLIZA Piroliza (destylacja rozkładowa) - proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Jest procesem wysokotemperaturowym, bezkatalitycznym (katalizator obniża jedynie temperat...

Prawodawstwo europejskie i ramowa dyrektywa odpadowa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1827

PODSTAWY PRAWNE 1. PRAWODAWSTWO EUROPEJSKIE 1.1. RAMOWA DYREKTYWA ODPADOWA (2008) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008r., nr L 312/3) Weszła w życie 12 grudnia 2008 roku i zas...

Podział surowców mineralnych i szkodliwość odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2492

Podział surowców mineralnych ze względu na ich zniszczalność i przerabialność: A. Surowce mineralne zniszczalne całkowicie lub częściowo. 1. surowce energetyczne (np. paliwa, węgiel kamienny), 2. pierwiastki promieniotwórcze, ...

Recykling, segregacja odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2093

RECYCLING / SEGREGACJA ODPADÓW Jest to podstawowa metoda unieszkodliwiania odpadów w racjonalnej gospodarce odpadami. Pozwala na oddzielenie surowców wtórnych, co prowadzi do zmniejszenia strumienia odpadów komunalnych o ok. 30%. Gdyby do...

Składowiska odpadów przemysłowych i odpady przymysłowe stałe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH W Polsce co roku powstaje 1,7mld ton odpadów z czego 320mln stanowią odpady niebezpieczne. Najwięcej odpadów przemysłowych produkowanych jest w województwach: śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim. ODPADY PRZEMYSŁOWE STAŁE 1. ODPADY WYDOBYWCZE Są to odpady pochodz...

Euroregiony - ogólna zasada działania i struktura organizacyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Euroregiony - ogólna zasada działania Współpraca w ramach euroregionu polega m.in. na powoływaniu wspólnych organów koordynacyjnych, sporządzaniu i uzgadnianiu planów rozwoju regionalnego na terenach przygranicznych itp. Euroregion nie ma char...

Obszar przygraniczny jako przedmiot gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Obszar przygraniczny jako przedmiot gospodarki przestrzennej: Pojęcie obszaru przygranicznego i pojęcia pokrewne - region nadgraniczny, strefa nadgraniczna. Problematyka delimitacji obszaru bariery oddziaływania. Granica państwowa i jej rola...

Typologia granic politycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1757

Typologia granic politycznych: Granice naturalne - zdeterminowane przez przyrodę (rzeki, grzbiety górskie, cieśniny morskie). Granice sztuczne - granice wzdłuż południków i