Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 40

Podatek od spadków i darowizn.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1379

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny ...

Podatek rolny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

PODATEK ROLNY Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Podmiotami podatku rolnego są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wymienione podmioty mogą być: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wie...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

PODATKI art. 6 Ordynacji podatkowej Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Elementy konstrukcji prawnej podatku: 1)Podmiot podatku, 2)Przedmiot podatk...

Regionalne izby obrachunkowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE RIO sprawują nadzór w zakresie spraw finansowych w odniesieniu do: 1) jednostek samorządu terytorialnego, 2) związków międzygminnych, 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 4) związków powiatów, 5) stowarzyszeń powiatów, 6) samorządowych jednostek ...

Biogazowania i spalarnia odpadów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

BIOGAZOWNIA Działa na podobnej zasadzie co kompostowania. Jest samowystarczalna, gdyż produkuje elektryczność i ciepło potrzebne do dalszego procesu swej pracy. Stopnie zanieczyszczenia kompost...

Etapy fermentacji metanowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3122

Etapy fermentacji metanowej : 1. faza I - hydroliza : rozkładanie polimerów organicznych do związków o budowie prostszej, 2. faza II - acidogeneza (fermentacja kwaśna): z produktów powstałych w czasie hydrolizy wytwarzane są kwasy karboksyl...

Klasyfikacje odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2051

KLASYFIKACJA ODPADÓW Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów uwzględniając: - źródło ich powstania, - właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, - składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń subst...

Korzyści pozyskiwane z recyclingu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

Korzyści z recyclingu: 1. papier / makulatura: wykorzystanie w Polsce - ponad 30%, wykorzystywany ponownie do wyrobu papieru, tektury, papieru pakowego / higienicznego / gazetowego oraz masy włóknistej, wykorzystując ponownie 1t makulatury zaos...

Metody unieszkodliwiania odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1568

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Unieszkodliwianie odpadów - to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy (Ustawa o odpadach) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub d...

Odpady - rodzaje i charakterystyka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1547

ODPADY (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach) rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. ODPADY KOMUNALNE rozumie się przez to...