Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 39

Pojęcie partycypacji społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Pojęcie partycypacji społecznej oznacza udział obywateli w zarządzaniu sprawami społeczności, której są członkami . Szerokie i efektywne uczestnictwo obywateli w procesie planowania przestrzennego jest sprawą niezmiernie istotną.

Modele realizacji polityki regionalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Polityka regionalna jest to całość działań na różnych obszarach, władz centralnych i terytorialnych, mających za cel podniesienie konkurencyjności gospodarek regionalnych, a także zmniejszanie dysproporcji przestrzennych regionów oraz ...

Polityka regionalna Unii Europejskiej - zasady realizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

Polityka regionalna Unii Europejskiej polega na wspieraniu wzrostu gospodarczego, społecznego i przestrzennego poprzez realizację trzech celów: Spójność Podniesienie konkurencyjności regionów i zatrudnienia Europejska...

Problemy społeczne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Problemy społeczne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Problemy społeczne: bariery kapitałowe oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych, mniejsze wykształcenie na wsi niż w mieście, w wyniku zmian i przekształceń strukturalnych w Polsce obszary wiejskie dotknięte zostały probleme...

Program ochrony środowiska i jego funkcje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Program ochrony środowiska przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy, uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy. Program określa priorytetowe działania ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych...

Przykładowe koszty i korzyści wynikające dla Polski z wejścia do Unii ...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Przykładowe koszty i korzyści wynikające dla Polski z wejścia do Unii Europejskiej. Przyłączenie się naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej przyniosło Polsce korzyści w wielu dziedzinach życia. Między innymi w: przemyśle: konkurencyjność niektórych polskich przedsiębiorstw wobec europejskich, oraz...

Rodzaje pomiarów powierzchni na mapie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1400

Rodzaje pomiarów powierzchni na mapie. metody pól geometrycznych - najmniej dokładna metoda pomiaru, Stosuje się ją w celu przybliżonego, orientacyjnego wykreślenia wielkości pola. Pomiar ten polega na podziale danej figury na figury geome...

Fundusz spójności i fundusze strukturalne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW Ma charakter fakultatywny. Opłata nie może przekroczyć 100,00 zł od jednego psa. ŚRODKI Z UE 1) fundusze przedakcesyjne, 2) Fundusz Spójności, 3) fundusze strukturalne. Fundusze przedakcesyjne: 1) ISPA - o...

Podatek leśny - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

PODATEK LEŚNY Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Podmiotami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoi...