Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 38

Dochody województw.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

DOCHODY WOJEWÓDZTW Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 roku, Ustawa o samorządzie województwa z 1998 roku. Dochody własne (art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego): 1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie ...

Instrumenty pobudzania rozwoju gospodarczego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1092

Ekonomiczno-finansowe instrumenty pobudzania rozwoju gospodarczego przez gminę. Instrumenty (narzędzia) - prawne określone możliwości, jakie lokalne władze samorządowe mogą zastosować w celu skłonienia poszczególnych jednostek, podmiotów do dostosowania swych zachowań do celów polityki rozwoju gmin...

Kurczenie się miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1575

Kurczenie się miast to proces zmniejszania aktywności całej struktury miejskiej w skład której wchodzi np. malejąca liczba ludności, załamanie gospodarcze miasta czy także malejąca powierzchnia obszarów zabudowanych jak i obszarów czynnie użytkowanych przez mieszkańców. Przyczyny kurczenia miast ws...

Korzyści płynące z lasu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3689

Lasy przynoszą korzyści materialne, produkcyjne, surowcowe i ekonomiczne. Majątkowa funkcja lasu : Grunty leśne są ważnym składnikiem majątku narodowego. Stanowią ponad ¼ wartości polskich fabryk, budynków, maszyn i urządzeń, które posiad...

Decyzja o warunkach zabudowy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Mając w planach inwestycję polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne staje się złożenie w...

Metody kartografii społeczno-ekonomiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Metody kartografii społeczno-ekonomicznej są to metody, których celem jest przedstawienie na mapie określonych treści w taki sposób, aby użytkownik mógł poprawnie je odczytać, posiadające na mapie swoją formę w postaci

Miejski Program Rewitalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Miejski Program Rewitalizacji -interdyscyplinarny, zintegrowany program operacyjny na poziomie lokalnym przygotowany w oparciu o współpracę różnych podmiotów publicznych i prywatnych, wskazujący na źródła zaburzenia funkcji rewitalizowanego ...

Modele procesu planowania - Metody ilościowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Modele procesu planowania dotyczą budowy planów. Każde planowanie jest procesem, w którym wyróżnić można charakterystyczne etapy lub studia. Jest to proces sekwencyjny, czyli przejście do kolejnego etapu wymaga wykonanie poprzedniego. Model działania celowościowego (celowego) - jasny, prosty i łatw...

Obszary przeznaczone pod zabudowę

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Obszary przeznaczone pod zabudowę (zainwestowanie). Obszary o wysokiej jakości gleb . - Zabudowanie tych terenów naraziłoby na ich zanieczyszczenie. Gleby te powinny być chronione przed przeznaczeniem na cele poza rolnicze, ze względu na ich wysoki potencjał produkcyjny. Obszary gdzie występują las...

Planowanie przestrzenne na poziomie ponadlokalnym.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512

PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA POZIOMIE PONADLOKALNYM KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU nie jest to akt prawny powszechnie obowiązujący a jedynie wizja stanu zagospodarowania kraju sformułowana na określony czas; jest dokumentem wiążącym dla organów administracji publicznej; powinna stano...