Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 37

Metody unieszkodliwiania odpadów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Unieszkodliwianie odpadów polega na poddawaniu ich procesom przekształcania biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, w którym nie stwarzają one zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Metody unieszkodliwiania odpadów dzielą się na: Biologiczne...

Usługi transportowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych. Bez nich nie jest możliwy rozwój turystyki. Dwa etapy podróży turystycznej, czyli dojazd oraz powrót dotyczą usług transportowych. Definicję dostępności transportowej obszaru turystycznego można określić jako podstawowy warunek rozwoju...

Więź społeczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 966

Więź społeczna - zorganizowany system stosunków społecznych, instytucji, skupiający elementy składowe zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju. Do komponentów więzi społecznej należą: styczność przestrzenna - wspólne użytkowanie przestrzeni, obszaru (świadomość istnienia drugiego człowieka...

Drewno i tworzywa drzewne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Drewno i tworzywa drzewne zalety: jest lekkie a przy tym osiąga dużą wytrzymałość, jest łatwe w obróbce, dobrze tłumi i pochłania dźwięki, do cech ujemnych należą: palność, wypacanie się, pękanie, ograniczona trwałość, jeśli drewno nie jest nicz...

Fundament i posadowienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155

Fundament jest najniżej położona częścią konstrukcji obiektu budowlanego stykającą się bezpośrednio z podłożem gruntowym. Zadaniem fundamentu jest przejęcie wszystkich obciążeń o oddziaływań od konstrukcji obiektu budowlanego oraz ich bezpieczne przekazanie na to podłoże.

Rodzaje i wielkość obciążeń

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Rodzaje i wielkość obciążeń Obciążenia - siły zewnętrzne działające na poszczególne elementy lub ustroje powodujące w nich naprężenia i odkształcenia. Dzielimy je na: stałe - cały czas działają i nie zmieniają swojej wartości w czasie wzno...

Ustrój nośny i układy konstrukcyjne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1645

Warunek nieprzekroczenia pewnego poziomu naprężeń lub odkształceń elementu stanowi o jego przydatności jako w budownictwie. Układ konstrukcyjny przystosowany do przenoszenia obciążeń działających na budowlę nazywamy ustrojem nośnym. Najprostsze układu konstrukcyjne:

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne aspekty ekonomii miast.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1729

1. Pojęcie ekonomiki miasta. Makro- i mikroekonomiczne aspekty ekonomiki miasta. Ekonomika miasta - ekonomika szczegółowa, identyfikująca zjawiska i procesy związane z funkcjonowaniem i rozwojem miasta oraz rządzącymi nimi prawidłowościami natury ekonomicznej zmierza do określenia skutecznych narzę...

Techniki prywatyzacji zadań publicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

9.Techniki prywatyzacji zadań publicznych 1)kontraktowanie i koncesjonowanie usług komunalnych 2)dotowanie producenta(grants) 3)dotowanie konsumenta(rauchers) 4)porozumienie między władzami lokalnymi 5)tworzenie wolnego rynku usług komunalnych 6)techniki łączone Kontraktowanie- zawieranie przez...

Dochody powiatów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

DOCHODY POWIATÓW Zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym, prawa powiatu przysługują miastom, które 31 grudnia 1998 roku liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiły od ...