Prawodawstwo europejskie i ramowa dyrektywa odpadowa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawodawstwo europejskie i ramowa dyrektywa odpadowa. - strona 1 Prawodawstwo europejskie i ramowa dyrektywa odpadowa. - strona 2 Prawodawstwo europejskie i ramowa dyrektywa odpadowa. - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY PRAWNE 1. PRAWODAWSTWO EUROPEJSKIE 1.1. RAMOWA DYREKTYWA ODPADOWA (2008) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008r., nr L 312/3) Weszła w życie 12 grudnia 2008 roku i zastąpiła: Dyrektywę Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975r. w sprawie odpadów, Dyrektywę Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie odpadów niebezpiecznych, Dyrektywę Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975r. w sprawie usuwania olejów odpadowych. RDO jest najważniejszą dyrektywą europejską, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. I. Ideą jest promowanie społeczeństwa recyclingu - punkt wyjścia polityki. Wspieranie, zachęcanie do ponownego wykorzystania. Powstanie przeciwieństwa społeczeństwa konsumpcyjnego propagowanego przez producentów dóbr. Podstawowymi wytycznymi obowiązującymi wszystkie państwa Unii Europejskiej są: zapobieganie powstawaniu odpadów, recycling i inne metody odzysku, inne metody unieszkodliwiania odpadów. II. Określone cele dla ustalonych kategorii odpadów - punkt wyjścia do regulacji prawnych. III. Składowanie odpadów w sposób nie powodujący szkód w środowisku i dla otoczenia człowieka (brak uciążliwości). IV. Wytwarzanie odpadów - odpowiedzialność za odpady zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju: „ zanieczyszczający płaci” - koszty ponosi pierwotny wytwórca albo posiadacz odpadów. przetwarzanie odpadów - działalność prowadząca do ostatecznego zagospodarowania odpadów; podmiot posiadający odpady może przetwarzać je sam lub zlecić to firmie specjalistycznej, przetwarzający musi zapobiegać powstawaniu odpadów oraz segregować już powstałe, przetwarzanie - wytwórca pierwotny / posiadacz / podmiot tylko przetwarzający; zmieszane odpady komunalne (95% ogółu odpadów komunalnych) - stworzenie zintegrowanej i samowystarczalnej sieci do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zmieszanych; „ zasada bliskości” - odpady przeznaczone do unieszkodliwiania powinny być przetwarzane tak blisko miejsca ich wytworzenia jak to możliwe, w stopniu, który nie prowadzi do zmniejszenia efektywności przetwarzania odpadów; każdy region / państwo musi posiadać na swoim terytorium zakres obiektów przeznaczonych do statecznego odzysku; Specjalne regulacje prawne dotyczące takich kategorii jak: odpady niebezpieczne; oleje odpadowe; bioodpady / odpady organiczne - nowość w RDO; dążenie państw członkowskich do zorganizowanego, selektywnego

(…)

…. o odpadach
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (kwestia magazynowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych),
Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych.
2.2. USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Rozdział 1 - Przepisy…
… do zorganizowanego, selektywnego
zbierania bioodpadów oraz kompostowania i wykorzystania powstałego kompostu;
opakowania;
odpady komunalne zmieszane.
1.2. INNE DYREKTYWY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI:
Dyrektywa Nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE),
Dyrektywa Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000r. w sprawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz