Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 28

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4389

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. SYSTEM PRAWNY ORAZ JEGO CECHY System prawny jest to zbiór uporządkowany , którego elementami są normy prawne (generalne i abstrakcyjne, będące rezultatem faktów prawotwórczych, stanowienia) oraz normy konsekwencje (wywnioskowane na gruncie dyrektyw inferencyj...

Europejska nauka oparta na tekstach prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2926

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Europejska nauka prawa prywatnego oparta na tekstach rzymskich prawnych Teksty prawne Justyniana stały się od końca wieku XI podstawa do rozwoju nauki prawa w Europie. Dlaczego wtedy? Po pierwsze dochodzi do odkrycia w II połowie XI stulecia we Florencji ...

Prawo rzymskie a kodyfikacje prawa cywilnego II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2611

W. Dajczak. Notatka składa się z 8 stron. Od prawa rzymskiego do pojęć części ogólnej prawa prywatnego w jaki sposób doświadczenie prawa rzymskiego się spotyka z dzisiejszymi problemami. Prawo prywatne - pojęcia - systematyka pandektowa, część ogólna Czynność prawna - podejmowane celowo działan...

Realizowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3430

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron. ROZDZIAŁ X - REALIZOWANIE I PRZESTRZEGANIE PRAWA Realizowanie normy - jeżeli adresat normy, znalazłszy się w wyznaczonych przez nią okolicznościach, postępuje w sposób nakazany przez tę normę albo powstrzymuje się od zachowań przez nią zakazanych; nie obe...

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3437

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron. ROZDZIAŁ XI - ZNAJOMOŚĆ PRAWA Wymaganie publikacji aktów normatywnych jest uzasadnione: względami na skuteczność względami etycznymi - nieogłoszone normy nie są w ogóle wiążące, nie są prawem (św. Tomasz z Akwinu) Publikacja aktów normatywnych: - urzędow...

Podmioty prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3276

Wronkowska. Notatka składa się z 3 stron. ROZDZIAŁ XIV - PODMIOTY PRAWA Podmiot prawa - osoba lub odpowiednio zorganizowana grupa osób, które może być nosicielem różnego rodzaju praw („swoich praw”) i obowiązków. Współcześnie, podmiotem praw i obowiązków jest każdy człowiek. - prawo międzynarodo...

Cena - Wartość rynkowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

Cena - stanowi zewnętrzny wyraz wartości. Miara wartości, ale wartość nie zawsze musi być równa cenie. Zarówno wartość, jak i cena mogą być ustalane na podstawie poniesionych kosztów (sfera wytwarzania) lub przez proces wzajemnego oddziaływania elementów rynku takich jak popyt, podaż (sfera wymian...

Etapy postepowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Etapy postepowania : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w u w zwiera: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania termin zagospodarowania nieruchomości ce...

Formy przetargu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

Formy przetargu są następujące: przetarg ustny nieograniczony - licytacja, ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Jest wazny jeśli chociaż jednej uczestnik zaoferuje cenę wyższa od wywoławczej (minimalnie o jedno postąpienie) przetarg ustny ogra...

Nieruchomości - rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

Nieruchomości Definicja nieruchomości znajdująca się w Kodeksie Cywilnym Art. 46. „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części tych budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią ...