Realizowanie i przestrzeganie prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3731
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizowanie i przestrzeganie prawa - strona 1 Realizowanie i przestrzeganie prawa - strona 2 Realizowanie i przestrzeganie prawa - strona 3

Fragment notatki:

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron.
ROZDZIAŁ X - REALIZOWANIE I PRZESTRZEGANIE PRAWA Realizowanie normy - jeżeli adresat normy, znalazłszy się w wyznaczonych przez nią okolicznościach, postępuje w sposób nakazany przez tę normę albo powstrzymuje się od zachowań przez nią zakazanych; nie obejmuje świadomości podmiotu realizującego normę, ani jego intencji Przekraczanie (naruszanie) normy - jeżeli adresat normy w wyznaczonych przez nią okolicznościach nie spełnia obowiązków, które ona wyznacza Przestrzeganie normy - realizowanie jej w sposób świadomy, a więc osoba co najmniej wie, że obowiązuje norma o takiej a nie innej treści lub nawet - pod jej wpływem - modyfikuje swoje postępowanie Prawodawstwo symboliczne - stanowienie norm prawnych, by dać jedynie wyraz temu, że aprobuje się zachowania przez normę nakazywane albo dezaprobuje się postępowanie, którego norma zakazuje, mając świadomość, że normy te nie będą efektywne Warunek przestrzegania normy: Świadomość podmiotu o obowiązywaniu normy i znajomość jej treści (WARUNEK KONIECZNY)
Można postrzegać normy z nawyku, pod presją otoczenia, aprobując postępowanie wyznaczone przez normę lub z obawy przed sankcją, jaka grozi za jej przekroczenie
Czynniki mające wpływ na przestrzeganie norm: żywione przez kogoś oceny, jego cechy charakterologiczne, sytuacja, w jakiej się znajduje, presja grupy społecznej Motywacja interesowna - do przestrzegania norm prawnych skłania jej adresatów obawa przed sankcją Motywacja bezinteresowna - adresat przestrzega normy, ponieważ uważa ją za normę słuszną, niezależnie od sankcji grożących za jej przekroczenie Aprobata normy - przez jej adresatów opiera się często na żywionych przez nich ocenach moralnych. Znaczna część norm prawnych pokrywa się co do treści z szeroko uznawanymi normami moralnymi. Aprobata norm prawnych może także mieć swe źródło w systemie wierzeń religijnych. Normy prawne są akceptowane dlatego, że dodatnio oceniamy skutki zachowania, które dana norma wyznacza. Dezaprobata normy - normy prawne mogą się także spotykać z dezaprobatą, której źródłem są żywione przez kogoś oceny moralne lub wierzenia religijne. Samo przez się zachowanie zgodnie z normą nie zawsze doprowadza do osiągania założonych stanów rzeczy, ponieważ norma może być chybiona . Można bowiem nakazać zachowanie, którego realizacja nie doprowadza do osiągania wyznaczonych celów
Sytuacja przymusowa - ktoś znajduje się w sytuacji wymagającej wyboru jednego z zachowań, przy czym każde z nich ma złe, niekorzystne następstwa, a więc gdy stoi przed wyborem mniejszego zła. Sytuację taką można stworzyć dla kogoś celowo. Tak często postępuje prawodawca, stawia adresata przed wyborem: postąpić w sposób wskazany w normie, co bywa uciążliwe, bo realizowanie obowiązków jest zazwyczaj odczuwane jako ograniczenie wolności, albo narazić się na wyrządzenie określonego zła za jej niezrealizowanie, zakładając, że adresat wybierze mniejsze zło, jakim miałoby być dla niego zrealizowanie normy

(…)

… karne
Sankcje egzekucji
Sankcje nieważności
Sankcja karna - zło wyrządzone przez państwo temu, kto dopuszcza się przestępstwa. Polega ona na pozbawieniu osoby odpowiedzialnej za popełnienie przestępstwa dóbr osobistych lub dóbr majątkowych (np. życia, wolności, majątku, dobrego imienia) albo na umniejszeniu tych dóbr.
Polski kodeks karny z 1997r. wyróżnia:
- Kary - dożywotnie pozbawienie wolności, 25 lat więzienia, pozbawienie, ograniczenie wolności oraz grzywna
- Śródki karne - np. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz prowadzenia pojazdów, wykonywania zawodu, prowadzenia określonej działalności gospodarczej
Sankcje wymierzane w postępowaniu dyscyplinarnym oraz w postępowaniu administracyjnym. Kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana, wydalenie studenta z uczelni, zwolnienie nauczyciela akademickiego z pracy połączone z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania.
Sankcja egzekucyjna - adresat normy indywidualnej nie spełnia dobrowolnie ciążącego na nim obowiązku (np. nie spłaca długu) i upoważnione organy państwa doprowadzają do dokonania tego obowiązku poprzez czynienie tego w imieniu zobowiązanego…
… inni.”
Oportunizm - polega na skłonności do podporządkowania się obowiązującym normom ze względu na grożące komuś sankcje lub ze względu na oczekiwanie uzyskania nagrody. „Postępuj tak, żeby to było dla Ciebie opłacalne.”
Legalizm - postawa gotowości dawania posłuchu obowiązującym normom z tego względu, że są to normy prawne, niezależnie od ich treści. Jest to postawa moralnie obojętna (ani dobra…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz