Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 107

Straż praw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. STRAŻ PRAW (+ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA I POLITYCZNA) 1. Konstytucja 3 maja stworzyła nowy rząd centralny , wolny od nacisków zagranicznych, w postaci Straży Praw . Składała się ona z: króla , któr...

Konstytucja Zjednoczonych Stanów Ameryki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. KONSTYTUCJA USA 1. Konstytucja amerykańska z 1787 roku, uchwalona przez zwołany do Filadelfii Konwent przedstawicieli wszystkich 13 stanów, jest pierwszą , pomijając stanowe, w dziejach konstytucjonalizmu światowego konstytucją pisaną , stanowiącą wzorcowy...

Deklaracja praw człowieka i obywatela - Konstytucja Francuska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA 1. Uchwalona przez Konstytuantę 26 VIII 1789 roku stanowiła podstawowy dokument rewolucji francuskiej, zmieniając w radykalny sposób dotychczasowy ustrój państwa oraz charakter stosunków między państwem a jednostką. Wy...

Reformy napoleońskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. REFORMY NAPOLEOŃSKIE (ADMINISTRACJA + KONKORDAT) (też te po rewolucji) 1. Już w 1789 roku Konstytuanta przystąpiła do wprowadzenia zmian w zarządzie terytorialnym: dokonano nowego podziału administracyjnego kraju zbudowanego z 4 szczebli: departamentów, dy...

Monarchia ograniczona Ludwika XVIII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. MONARCHIA OGRANICZONA LUDWIKA XVIII 1. Karta konstytucyjna wyrosła w specyficznym klimacie porewolucyjnej Europy, w okresie kształtowania się nowego ładu politycznego i ustrojowego, nazwanego później “porządkiem wiedeńskim” . Wprowadzała odmienny model mon...

Zasada suwerenności narodu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1113

ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU określenie suwerena, czyli tego, do kogo należy władza w państwie - art. 4 ust. 1 - naród; aspekt negatywny zasady oznacza, zakaz wprowadzenia monarchii, czy wyróżniania jakiś grup społecznych lub kategorii obywateli ponad naród; aspekt pozytywny - zdefiniowanie pojęcia...

Zasada demokratycznego państwa prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 581

ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO Historia i idea idea państwa prawnego stworzona została w niemieckiej doktrynie XIX w. , ale pełne urzeczywistnienie znalazła w Ustawie Zasadniczej RFN z 1949 r.; pojęciu „państwo prawne” można przypisać szereg znaczeń , z jednej strony traktowane jest jako...

Zasada społeczeństwa obywatelskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

ZASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO pojęcie to wywodzi się z prac Hegla, ale w Polsce zaistniało w latach 80'tych, w tzw. okresie „pierwszej Solidarności”, jako hasło przeciwko stanowi rzeczy, w którym człowiek był przedmiotem władzy, a nie jej podmiotem → początek urzeczywistniania tej zasady to...

Zasada podziału władzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

ZASADA PODZIAŁU WŁADZ jedna z najstarszych zasad, znana już za czasów Arystotelesa, ale rozwinięta w XVII i XVIII w. przez John'a Locke'a i Charlesa Montesquieu, była przeciwieństwem zasady absolutyzmu monarszego i w tym sensie jest jedną z gwarancji demokratyzmu systemu władzy. 2 składniki zasad...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

ZASADA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Art. 20 „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego państwa. społeczna gospodarka rynkowa to pojęcie zacze...