Konstytucja Zjednoczonych Stanów Ameryki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja Zjednoczonych Stanów Ameryki - strona 1

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
KONSTYTUCJA USA 1. Konstytucja amerykańska z 1787 roku, uchwalona przez zwołany do Filadelfii Konwent przedstawicieli wszystkich 13 stanów, jest pierwszą , pomijając stanowe, w dziejach konstytucjonalizmu światowego konstytucją pisaną , stanowiącą wzorcowy przykład tzw. konstytucji “sztywnej”, ze względu na bardzo utrudnioną procedurę jej rewizji..
2. Konstytucja nadaje USA charakter państwa związkowego , tzn. federacji i wylicza taksatywnie kompetencje Unii:
sprawy zagraniczne ,wypowiadanie wojny i kontrola nad siłami zbrojnymi , handel zagraniczny i międzystanowy (w tym cła, system monetarny, poczta, komunikacja),
sprawy skarbowe (w tym podatki, cła, daniny dla sfinansowania wspólnych zadań stanów,
sprawy naturalizacji (obywatelstwa), emigracji i imigracji ,
organizacja sądownictwa (tworzenie sądów niższych w stosunku do Sądu Najwyższego);
We wszystkich innych dziedzinach stany pozostają suwerenne , a co więcej, jeżeli Unia nie reguluje spraw wyżej wymienionych, stany mogą określać je przez własne ustawodawstwo (tzw. ustawodawstwo równoległe ). Ustawy stanowe muszą jednak pozostawać w zgodzie z nadrzędnym w stosunku do nich prawodawstwem federalnym .
3. Za naczelne zasady konstytucji uznano teorię umowy społecznej , suwerenność narodu oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowa . Dokonano ścisłego rozgraniczenia (wręcz rozdziału ) kompetencji segmentów władzy, wyposażając je w uprawnienia kontrolne wobec pozostałych.
4. Władza ustawodawcza należy do Kongresu Stanów Zjednoczonych , który składa się z dwóch izb: Senatu i Izby Reprezentantów :
a) Senat - charakter federacyjny, skupia reprezentantów wszystkich państw Unii, po 2 z każdego stanu (wybory w stanowych ciałach ustawodawczych - od 1913 r. w drodze wyborów powszechnych w stanie) na 6 lat, odnawianie co dwa lata 1/3 izby; bierne prawo wyborcze: 30 lat, obywatel USA od 9 lat, zamieszkujący w chwili wyboru w stanie, z którego kandyduje; przewodniczy Senatowi wiceprezydent USA;
b) Izba Reprezentantów - posłowie na 2 lata wybierani przez ludność stanów w proporcji 1/30 tys. mieszkańców , na podstawie prawa wyborczego dla wyborów do miejscowego zgromadzenia ustawodawczego; bierne prawo - 25 lat, obywatel od 7 lat,w chwili wyborów zamieszkuje w stanie,w którym kandyduje; przewodniczy IR speaker ;
Kompetencje Kongresu rozciągają się na sprawy wspólne federacji , wykonywane w trybie ustawodawczym przez obie równouprawnione izby (wyjątek - dochody państwowe - inicjatywa ustawodawcza dla IR). Kongres kontroluje władzę wykonawczą poprzez impeachment . Senat udziela

(…)

… równej liczbie posłów i senatorów danego stanu w Kongresie). Bierne prawo: 35 lat, urodzony w USA, zamieszkały w USA od min. 14 lat. Prezydent:
jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych,
zawiera traktaty międzynarodowe za zgodą senatu, mianuje ambasadorów (...itd. co wyżej),
posiada prawo łaski z wyjątkiem impeachment,
jest zobowiązany do przedkładania Kongresowi informacji oraz zaleceń co do stanu Unii…
… czy pracy w jednym stanie, a zbiegłe do innego, mają zostać na żądanie odstawione do danego stanu bądź wydane danej stronie uprawnionej;
3. Poprawka VI (1789 - 91):
prawo do bezstronnego, szybkiego i publicznego procesu w postępowaniu karnym przed sądem przysięgłych w stanie i okręgu właściwym ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa,
prawo do informacji o charakterze oskarżenia i pomocy prawnej w obronie;
4. Poprawka VII (1789 - 91):
sprawy z zakresy common law, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 dolarów należą do sądów przysięgłych; fakty przez taki sąd ustalone nie będą mogły być ponownie badane przez sąd nie opierający się o common law;
5. Ostatecznie system federalnego wymiaru sprawiedliwości został oparty na zasadzie 3 instancji (na podstawie ustawodawstwa Kongresu):
a) sądy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz