Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 6

Przykładowe testy ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Wanat
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 7175

...Rozkładami dyskretnymi są: a jednostajny, Poissona, b jednopunktowy, jednostajny, c Poissona, dwumianowy. Dystrybuanta: a przyjmuje wartości z przedziału b jest funkcją co najmniej prawostronnie ciągłą c jest funkcją niemalejącą

System ubezpieczeń wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4431

...SYSTEM: Zbiór elementów, powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób Zbiór elementów wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy tymi elementami ORGANIZACJA SYSTEMU: Organizacja systemu to jego struktura w formie sieci realizacji mi...

Bankowość - notatki - Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Bankowość
Pobrań: 4774
Wyświetleń: 5670

...nadwyżka eksportu nad importem – czyli dodatnie saldo; sprzedaż towaru zagranicznemu odbiorcy powiększa obieg pieniądza krajowego. W przeciwieństwie do tego zapłata przez importera krajowego za towar importowany z zagranicy oznacza likwidację (wycofanie z obiegu) pieniądza krajowego. Efekt jest...

Kolokwium - opracowane pytania- finanse miedzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Zofia Wydymus
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5474

...2. Przedstaw pozytywne i negatywne strony inwestycji zagranicznych w Polsce. Nasz kraj dobrze poradził sobie ze światowym kryzysem, co na pewno spowoduje lepsze postrzeganie polskiej gospodarki przez inwestorów i przyczyni się do napływu kapitału zagranicznego dzięki inwestycjom zagraniczn...

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Controlling
Pobrań: 5425
Wyświetleń: 15624

...• Wśród argumentów przemawiających za potraktowaniem wyniku finansowego jako głównego finansowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa można wymienić: a. memoriałowe ujęcie przychodów i kosztów; b. możliwość porównań z innymi jednostkami gospodarczymi; c. możliwość manipulacji; d. współ...

Notatki z etyki gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Kapias
 • Etyka gospodarcza
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4445

...Etyka zajmuje się określeniem tego, co dobre, a co złe (powinność moralna). Etyka- to dyscyplina filozoficzna ob.ejmująca zespół zagadnieć związanych z określeniem istoty powinnośc moralnej (dobra lub zła moralnego) z determinacją jej szczególnych treści (słuszności), ostatecznym wyjaśnien...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 9555

1) Problem względnego niedoboru jako podstawowy problem ekonomiczny. • Nieograniczoność potrzeb versus ograniczoność środków pozwalających na zaspokojenie tych potrzeb. • Definicja ekonomii Lionela Robbinsa (1932r.) „Ekonomia jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest ludzkie zach...

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 6832

...Teoria rynku 1) Definicja rynku: Rynek to zespół warunków które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług (Begg) Podstawowymi kategoriami opisującymi rynek są: popyt, podaż i cena 2) Podział rynków: • Podział ze względu na rodzaj dóbr: ry...

Ryzyko w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Świtała
 • Ryzyko kredytowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

…Według formy realizacji zlecenia (czyli sposobu wykonania polecenia wypłaty przez banki) Gotówkowe (gdy rozliczenia dokonywane są z osobą fizyczną lub firmą, która nie podała numeru rachunku, wypłata może być gotówkowa lub czekowa) Zrealizowane przez doręczenie czeku. Dokonane w formie przel...

Rachunkowość - zadania - Rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Litwa
 • Rachunkowość
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4088

Przedmiot wykłada dr Anna Litwa. Notatka zawiera 6 stron. ...Firma ma trzy zdecentralizowane wydziały: M1, M2, M3. Wydział M3 zaakceptuje całą promocję M1 i M2. Na wydziale M3 przetwarza się 1 szt. półproduktu M1 i 3 szt. półproduktu M2 na produkt. Obecnie rachunki wyników wydziału są następują...