Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 5

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Żarnowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 3276
Wyświetleń: 16492

Przykładowe zagadnienia to: współczynnik korelacji stopy zwrotu, wariancja resztowa, krzywe obojętności, miary efektywności portfela... 1. Dodatnia kowariancja stóp zwrotu akcji A i B mówi o tym,  e:  c/ mają kształt hiperboli gdy współczynn...

Akcje - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3115

Akcja to papiery wartościowe oznaczające prawo jej posiadacza do współwłasności firmy, która ją wyemitowała... Kapitał zakładowy to kapitał wniesiony przez wszystkich akcjonariuszy z tytułu nabycia wyemitowanych przez spółkę akcji. Analiza fundamentalna: 1. Makroekonomiczna- ogólna ocena...

Wzory - Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3276

Można znaleźć wzory: cena fakturowa obligacji, narosłe odsetki, wycena wartość obligacji, stopa zwrotu obligacji do momentu przedterminowego wykupu (YTC), bieżąca stopa zwrotu, całkowita stopa zwrotu, efektywne duration... ...

Finanse Samorządu Terytorialnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Peter-Bombik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3353

...Finanse Samorządu terytorialnego – dr Katarzyna Peter-Bombik Rola Państwa w gospodarce: Silne zróżnicowanie, Państwo kształtuje porządek prawny, Państwo występuje w roli wytwórcy dóbr i usług jak i nabywcy (kwestia odpłatności i jej braku), Państwo dokonuje płatności transferowych. Fi...

Prezentacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Towpasz
 • Roślina a środowisko
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1750

...W takich warunkach żyje większość roślin. Tak, że nie muszą wytwarzać dodatkowych umacniających je w podłożu organów. Problemem jest tu wzrost organów znajdujących się pod ziemią i ich przeciskanie w zwartym podłożu. Zasadniczym organem podziemnym jest korzeń. Ponieważ jego wierzchołek musi...

Finanse międzynarodowe notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5873
Wyświetleń: 8841

...Banki centralne, cele: -zawierają transakcje na rynkach walutowych w ramach inwestycji walutowych (kupno albo sprzedaż waluty obcej za walutę krajową)Bank Centralny staje się drugą strona w transakcji, chce poprzez inwestycje wpłynąć na zmiany kursów walutowych -zarządzają rezerwami walutow...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 6552

...Cechy jakościowe sprawozdań finansowych: 1) zrozumiałość: wystarczająca wiedza o biznesie i rachunkowości; chęć zapoznania się ze sprawozdaniem; 2) przydatność – oznacza zdolność wpływania tych informacji na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdań finansowych. Na przydatność informa...

Finanse publiczne - wykłady - Agencja wykonawcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 4795

...STOTA I FUNKCJE BUDŻETU Istotę budżetu najpełniej odzwierciedla trójczłonowa definicja analityczna, z której wynika, że budżet to: 1. Fundusz gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez organy władzy i administracji publicznej 2. Plan, operatywny plan finansowy w ramach, którego...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3661

...Źródła prawa administracyjnego: powszechnie obowiązujące (Konstytucja, ustawy, ratyf. Um.międzyn, rozporządz, akty pr miejscowego), nie łączyć z prawem obowiązującym na terenie kraju, powszechność-wymiar podmiotowy-obejmuje wszystkie podmioty o charakterze wewnętrznym... ...Zakaz subde...

Finanse międzynarodowe - różne prace

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Igor Styn
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 3192
Wyświetleń: 8729

W tym z dwóch prezentacji: Oficjalne rezerwy walutowe oraz Droga do Unii Gospodarczej i Walutowej. ...struktura walutowa dewiz zależy od: Struktury płatności w handlu zagranicznym Struktury walutowej napływającego kapitału zagraniczn...