Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4676
Wyświetleń: 18032
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym pytania na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowe zagadnienia to:
współczynnik korelacji stopy zwrotu, wariancja resztowa, krzywe obojętności, miary efektywności portfela...

1. Dodatnia kowariancja stóp zwrotu akcji A i B mówi o tym,  e: 
c/ mają kształt hiperboli gdy współczynnik korelacji wynosi -1, a krótka  stopy zwrotu 
a/ stopy zwrotu z akcji A mają tendencję do naśladowania stóp zwrotu 
sprzeda  jest dozwolona bez ograniczeń 
e/  adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 
z akcji B (nie odwrotnie) 
d/ mają kształt hiperboli bez względu na współczynnik korelacji, jeśli 16. Dla modelu Sharpe'a prawdziwe jest: 
b/ stopy zwrotu z akcji B mają tendencję do naśladowania stóp zwrotu 
tylko krótka sprzeda  jest dozwolona bez ograniczeń 
a/ na stopy zwrotu z akcji oddziaływują czynniki unikalne i kilka 
z akcji A (nie odwrotnie) 
e/  adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 
czynników systematycznych 
c/ akcja A wykazuje tendencję do przynoszenia stopy wy szej od 8. Linia kombinacji dla portfela składającego się z akcji i obligacji  b/ ryzyko całkowite jest sumą ryzyka specyficznego i ryzyka 
średniej wtedy, gdy stopa zwrotu akcji B jest równie  wy sza od (wolnej od ryzyka) ma kształt (krótka sprzeda  dozwolona bez 
systematycznego 
średniej i odwrotnie ograniczeń): 
c/ ryzyko systematyczne jest dywersyfikowalne 
d/ akcja A wykazuje tendencję do przynoszenia stopy wy szej od 
a/ hiperboli 
d/ ryzyko całkowite portfela akcji jest nie większe ni  liczone 
średniej wtedy, gdy stopa zwrotu akcji B jest ni sza od średniej i 
b/ paraboli 
algorytmem Markowitza 
odwrotnie 
c/ odcinka 
e/  adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 
e/  adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 
d/ dwóch półprostych, wychodzących z jednego punktu 17. Model Sharpe'a przyjmuje następujące zało enie, dotyczące 2. Współczynnik korelacji stóp zwrotu akcji A i B: 
e/ prostej składników resztowych: 
a/ przyjmuje dowolne wartości rzeczywiste (od minus do plus 
f/   adna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawdziwa 
a/ skorelowanee są ujemnie 
nieskończoności) 9. O zbiorze minimalnego ryzyka mo na powiedzieć,  e: 
b/ skorelowanie są dodatnio 
b/ opisuje siłę i kierunek zale ności między stopami zwrotu akcji A i B 
a/ jest to zbiór portfeli o najni ej wariancji przy danym poziomie stopy 
c/ nie ma między nimi korelacji (zerowa) 
c/ przyjmuje wartość zero je eli nie ma JAKIEJKOLWIEK zale ności 
zwrotu 
d/ nie ma  adnych zało eń dotyczących korelacji składników 
między stopami zwrotu z akcji A i B 
b/ jest to zbiór portfeli o najni szej stopie zwrotu przy danym poziomie 
resztowych 
d/ przyjmuje wartość zero je eli nie ma zale ności LINIOWEJ między 

(…)

… (zerowa)
d/ nie ma adnych zało eń dotyczących korelacji składników
resztowych
20. Je eli stopa zwrotu z akcji zmienia się w tym samym kierunku
jak stopa zwrotu z indeksu giełdowego to w modelu CAPM:
a/ współczynnik alfa będzie dodatni
b/ współczynnik alfa będzie ujemny
c/ współczynnik beta będzie dodatni, większy ni 1
d/ współczynnik beta będzie dodatni, mniejszy ni 1
e/ adna z wymienionych odpowiedzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz