Prawo administracyjne - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 4795
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - pojęcia - strona 1 Prawo administracyjne - pojęcia - strona 2 Prawo administracyjne - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:
...Źródła prawa administracyjnego: powszechnie obowiązujące (Konstytucja, ustawy, ratyf. Um.międzyn, rozporządz, akty pr miejscowego), nie łączyć z prawem obowiązującym na terenie kraju, powszechność-wymiar podmiotowy-obejmuje wszystkie podmioty o charakterze wewnętrznym...


...Zakaz subdelegacji- rozporządzenie może wydać tylko organ wskazany w upoważnieniu ustawowym i nie może tej kompetencji przenieść na inny organ. Nie ma sankcji gdy organ nie wydał rozporz w danym terminie, powinno być ściśle powiązane z ustawą...


...Wyłączne właściwości Rady Gmin- uchwalenie statutu, budżetu, wybór sekretarza, skarbnika, nadawanie nazw placom, ul, obywatelstwa. ASPEKT POZYTYWNY- RG ma upoważnienie do podjęcia działania w tej sferze, którą obejmujemy wyłączną właściwością, NEGATYWNY- w zakresie spraw objętych wyłączną właściwością RG nie może przenosić swoich uprawnień na inny organ...


...STOWARZYSZENIE-gmina może tworzyć s. o charakt jednorodnym, mieszanym, do stowarzyszenia na poziomie gmin wystarczy 3 założycieli, wspieranie idei ST i ochrona dobra wspólnego, PRAWO o stowarzyszeniach-odnosi się do os. Fiz, zrzeszanie się w formie stowarzyszeń, wolność zrzeszania się, założyć min 15os, dobrowolne, trwałe, cel niezarobkowy. Mogą prowadzić dział gospod, ma służyć celom statutowym, os prawna z chwilą zarejestr, wpisanie do KRS, zwykłe-3podmioty do założenia, organizacja pożytku publ-stowarzyszenia gmin...


...Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej ad, mogą obowiązywac w całym/części woj. Przepis/rozporządzenie porządkowe-wojewoda (zagr zdrowia)...


(…)

….
Nadzór nad Samorządem Gminy-organy nadzoru: premier, wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe (zakres finansowy), kryterium nadzoru-legalność, zgodność z prawem, w przyp rażącego naruszenia prawa przez organ jedn sam, sejm może rozwiązać jedn, PREMIER- może ustanowić zarząd komisaryczny- zawiesza organy gminy, kiedy RG pomimo wezwań zaniechuje działań, wnioskuje o rozwiązanie, WOJEWODA- zarządzenie…
… wojewódzki, wykonawczy- zarząd województwa, przewodniczący wykonawczego-marszałek województwa. Organ kolegialny-wieloosobowy, organ monokratyczny- jednoos O charakterze wewnętrznym- obowiązują jednostki organizacyjne podległe organowi, które dane źródło wydał, np. uchwały Radu Ministrów. . Zasady ogólne kształtujące ustrój administr- z.legalności ( praworządności) Organy wł publicznej działają na podst…
… Terytorialny- gmina, jest osobą prawną, tworzą ją sami mieszkańcy, związek przymusowy- kryterium miejsca zamieszkania, działa w oparciu o STATUT(uchwala Rada Gminy), Rada Gminy- wybierany w wyborach powszechnych, organ kolegialny, wybory tajne, ilość radnych zależy od liczby mieszkańców, radny ma mandat wolny (nie jest związany instrukcjom wyborców), można odwołać Radę Gminy jako całość, radny-stała więź…
…-> rozwiązana) wybory przedterminowe, premier ustanawia zarząd komisarzy, komisarz- funkcja rady i zarządu. RP obraduje na sesjach tj w gminach, i komisja bezp i porządku publ(obligatoryjna), od szczebla powiatu funkcjonują- służby inspekcje, straże. Radny mandat wolny. ZARZĄD POWIATU- organ wyk, wybory pośrednie, organ wieloos, przewodniczący-starosta, decyzja wywłaszczeniowa, za zgodą wojewody decyduje o darowiźnie nieruchomości, prawo wodne, budowlane, przewodniczący komisj bezp i porządku publ, wydaje Dec adm, reprezentuje, podlrgają mu służby insp straże. ZARZĄD POWIATU- gospodaruje mieniem powiatu, przygotowuje, wykonuje budżet, org przetragi(nieruchomości). Formy współdziałania powiatów- związki, porozumienia, stowarzyszenia. Związki- cel-wspólna realizacja zadań publ, RP podejmuje uchwałę o utworzeniu…
Miedzyn- 1.które wymagają, żeby zgodę co do ich ratyf wyraził sejm, forma ustawy, 2. Które nie wymagają zgody sejmu. Jeżeli umowa jest w kolizji z ustawą badamy do której grupy należy umowa, jeśli do 1 stosujemy umowy. Rozporządzenia- 1 z mocą ustawy- mają moc równą ustawie, zastępują ustawę (wyjątek), wydaje prezydent tylko w stanie nadzwyczajnym, kiedy sejm nie może się zebrać. Wykonawcze (zwykłe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz