Prawo samorządu terytorialnego - teretorium gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo samorządu terytorialnego - teretorium gminy - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.POJĘCIE SAM. W ZNACZENIU PRAWNYM. Cechy charak. wskazane przez prof. Rabską. Sam. jest to: 1) wyodrębniona gr. społ., okr. przez prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa, 2) powołana do wykonywania zadań adm. państwowej, w granicach okr. przez prawo, w sp. samodzielny, w formach właściwych dla adm. państwowej, 3) posiadająca własną strukturę org., okr. w przepisach prawa, o charak. przedstawicielskim, pozostającą pod kontrolą gr. społ., która ją wybrała, 4) organizacja jest zbudowana na zasadzie decentralizacji, działa na podst. prawa i pozostaje pod nadzorem organów państwa, 5) organy samorządowe, nie będąc organami adm. państwowej, wchodzą w skład jednolitego aparatu adm. państwa jako całości.
2.KLASYFIKACJA SAM . Kryterium podstawowe: więź łącząca członków danej grupy. Sam. teryt. Więzią jest zamieszkiwanie na określonym terenie. Aby być członkiem sam. teryt. wystarczy być stałym mieszkańcem danej j.p.t. Niezależne jest to od bierności czy aktywności danej osoby. Nie można wyłączyć się poprzez objaw własnej woli ze wspólnoty sam. teryt., a także organy samorządu nie mogą nikogo z tej wspólnoty wykluczyć. W Polsce mamy 3 sam. teryt.: sam. gminny, sam. powiatowy i sam. województwa. Sam. specjalny, zwany też nieterytorialnym. W doktrynie przyjęła się nazwa „sam. specjalny”. Pojęcie to wskazuje, że członków danego sam. łączy pewna więź o charak. specjalnym. Używanie pojęcia „sam. nieterytorialny” wskazuje jedynie na to, że członków tego sam. łączy więź inna niż terytorialna. Współcześnie w gr. sam. specjalnych możemy wyróżnić dwa rodzaje sam.: sam. zawodowy (jednoczący ludzi wykonujących ten sam zawód) i sam. gospodarczy (łączący ludzi o wspólnych interesach gosp., prowadzących działalność gosp.).
3.POJĘCIE SAM. TERYT. Sam. teryt. to powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa związek lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania adm. publ. oraz wyposażony w środki materialne umożliwiające realizację nałożonych zadań i przyznanych uprawnień. Wiąże się to ściśle z względną nizależnością organów samorządowych, możliwością wyborów organów przedstawicielskich, stosowaniem władztwa adm. oraz podległości nadzorowi państwa obejmującemu legalność i celowość.
4.POJĘCIE GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA. Wyjaśniając pojęcie gminy w ustawie o sam. gminnym ustawodawca stwierdza, że pod tym pojęciem należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Ponadto wskazuje, że ową wspólnotę sam. tworzą mieszkańcy gminy z mocy prawa. W ustawie o sam. powiatowym zostało użyte bardzo podobne sformułowanie. Poprzez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę sam. oraz odpowiednie terytorium. Natomiast w ustawie o sam. województwa stanowi się o regionalnym charak. wspólnoty sam. Zgodnie z art.1 ustawy mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę sam., a pojęcie województwo oznacza regionalną wspólnotę sam. oraz odpowiednie terytorium. Na pojęcie gminy, powiatu i woj. jako jednostek sam. składają się 4 istotne elementy: 1) terytorium, 2) mieszkańcy tworzący wspólnotę teryt., 3) zadania z zakresu adm. publ., do których wykonywania zostały powołane, 4) możliwość korzystania z władztwa adm.


(…)

…. Więcej wątpliwości budzi udzielenie odp. na pytanie, komu przysługuje status mieszkańca gminy, powiatu czy woj. O zamieszkiwaniu, a tym samym członkostwie j.s.t. decydują dwie kumulatywne przesłanki ustalania miejsca zamieszkania, które wynikają z przepisów k.c., bo na grunt tej ustawy odsyła Ordynacja wyborcza. Tymi kryteriami jest po pierwsze przebywanie w okr. miejscowości, po drugie zamiar stałego w niej pobytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz