Tryb przeprowadzania referendum

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb przeprowadzania referendum - strona 1

Fragment notatki:

TRYB PRZEPROWADZANIA REF. Z INICJATYWY ORGANU STANOWIĄCEGO J.S.T . W przypadku inicjatywy organu stanowiącego j.s.t. podejmuje się wniosek w celu przeprowadzenia ref. Wniosek rozpatrywany jest w normalnym trybie pracy org. stanowiącego danej j.s.t. Organ stanowiący j.s.t. podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia ref. lokalnego bezwzględną większością głosów ustawowego składu. Uchwała taka powinna zawierać: 1) pytanie (pytania) lub warianty rozwiązania, które mają być zaproponowane mieszkańcom do wyboru w ref., w przypadku samoopodatkowania uchwała na wskazywać cel, na który ma być ustanowiony nowy obowiązek podatkowy i zasady opodatkowania, 2) termin przeprowadzenia ref., 3) wzór karty do głosowania, 4) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem ref. Uchwała ta jest publikowana w Woj. Dz. Urzędowym. Ref. przeprowadza się w dniu wolnym od pracy w terminie 50 dni od publikacji uchwały.
38.TRYB PRZEPROWADZANIA REF. Z INICJATYWY MIESZKAŃCÓW . Wg ustawy z 2000r. o ref. lokalnym inicjatorem ref. mogą być mieszkańcy. W ich imieniu może wystąpić: 1) grupa co najmniej 15 obywateli posiadających pr. wybierania do organów stanowiących danej j.s.t., w przypadku ref. gminnego ma to być grupa co najmniej 5 obywateli, 2) jednostka partii polit. działająca w danej j.s.t., 3) organizacja społ., której statutowy obszar działania pokrywa się z obszarem danej j.s.t. Inicjator w/w referendum powiadamia na piśmie przewodniczącego zarządu danej j.s.t. o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia ref. lokalnego. W powiadomieniu określa się kto jest inicjatorem oraz sprawę, w której ma być przeprowadzone ref. Przewodniczący zarządu potwierdza pisemnie fakt przyjęcia powiadomienia i w ciągu 14 dni informuje na piśmie inicjatora o liczbie mieszkańców danej j.s.t. uprawnionych do głosowania. Inicjator na swój koszt inf. mieszkańców danej j.s.t. o sprawie, która ma być rozstrzygnięta w drodze ref. Nast. zaczyna zbierać podpisy mieszkańców danej j.s.t. chcących poprzeć inicjatywę przeprowadzenia ref. Inicjator na zebranie określonej liczby podpisów ma 60 dni licząc od dnia powiadomienia przewodniczącego zarządu o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia ref. Podpisy mogą składać os. posiadające pr. wybierania radnych do organów stanowiących. Wniosek musi poprzeć co najmniej: 10% mieszkańców gminy, powiatu uprawnionych do głosowania, w przypadku woj.- 5%.
39.TRYB REF. W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU STANOWIĄCEGO J.S.T . Wniosek o przeprowadzenie ref. składa inicjator ref. do Komisarza Wyborczego. Komisarz sprawdza wniosek. Może go odrzucić lub także zwrócić wniosek inicjatorowi i wyznaczyć 14 dni na jego uzupełnienie. KW rozstrzyga o przeprowadzeniu ref. w formie postanowienia. Jeśli wniosek spełnia wymogi, KW wydaje postanowienie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Na postanowienie odrzucające wniosek, a także w przypadku przekroczenia terminu przysługuje inicjatorowi skarga do sądu adm. (NSA). Sąd rozpatruje skargę w ciągu 14 dni. W przypadku gdy skarga zostanie uwzględniona, KW jest zobowiązany wydać stosowne postanowienie. Ref. przeprowadza się w dniu wolnym od pracy w ciągu 50 dni licząc od dnia opublikowania postanowienia KW w Woj. Dz. Urzędowym lub od dnia ogłoszenia wyroku przez sąd adm.


(…)

… organów: 1. rady gminy- organ stanowiący i kontrolny, 2. zarząd gminy- kolegialny organ wykonawczy, 3. wójt, burmistrz lub prezydent miasta- monokratyczny organ sam., pełnił funkcję przewodniczącego zarządu. System ten polegający na współdziałaniu tych 3 organów został radykalnie zmieniony ustawą z 20 VI 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Ustawa zmieniła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz