Podejmowanie uchwały przez organy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie uchwały przez organy - strona 1

Fragment notatki:

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ORGANY J.S.T . Zgodnie z przepisami ustawy o sam. gminnym uchwały RG zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Przepisy ustaw mówią o różnych większościach głosów: zwykłej, kwalifikowanej, bezwzględnej. Wymóg zwykłej większości głosów jest spełniony wówczas, gdy za wnioskiem opowie się większa liczba głosujących niż przeciwko temu wnioskowi. W podejmowaniu rozstrzygnięć w niektórych sprawach ustawodawca podnosi wymogi większości głosów jaką muszą być podjęte niektóre uchwały. Wymóg bezwzględnej większości głosów jest spełniony jeżeli za danym rozwiązaniem oddana zostanie liczba głosów co najmniej o 1 większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów. W tym przypadku głos wstrzymujący można traktować jakby to był głos przeciw. Wymóg kwalifikowanej większości głosów zostaje spełniony gdy za jakimś rozstrzygnięciem opowie się określony ułamek, procent osób uprawnionych do głosowania.
48.RADA GMINY- SKŁAD I CHARAK. PRAWNY ORGANU . W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie: 1) 15 w gminach do 20 tys. mieszkańców, 2) 21 w gminach do 50 tys. mieszkańców, 3) 23 w gminach do 100 tys. mieszkańców, 4) 25 w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych. W skład Rady m.st. Warszawy wchodzą radni w liczbie 60. RG jest organem o charak. stanowiącym i kontrolnym. W ramach kompetencji stanowiących rada podejmuje uchwały, które mogą mieć różny charak. prawny. Natomiast w ramach działalności kontrolnej RG kontroluje nie tylko działalność wójta, ale również gminnych jedn. org. oraz jedn. pomocniczych gminy.
49.RADA GMINY- KOMPETENCJE . Do RG należą podstawowe kompetencje zastrzeżone na rzecz gminy. Są to kompetencje stanowiące i kontrolne. Gdy charak. kompetencji przekazanych sam. gminnemu nie jest zbyt jasny, istnieje domniemanie kompetencji na rzecz RG. Pewne kompetencje są zastrzeżone tylko dla RG. RG nie może ich przekazać. Do wyłącznych właściwości RG należy m.in.: 1) uchwalanie statutu gminy, 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 3) stanowienie o kierunkach działania wójta, 4) przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, 5) powoływanie i odwoływanie skarbnika i sekretarza gminy, 6) uchwalanie budżetu gminy, 7) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, 8) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, 9) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 10) uchwalanie programów (planów) gosp., 11) ustalanie zakresu działania jedn. pomocniczych, 12) podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat, 13) podejmowanie uchwał, które wyrażają zgodę na przyjęcie zadań z zakresu adm. rządowej lub sam., 14) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami, 15) podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów publ. oraz wznoszenia pomników, 16) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 17) podejmowanie uchwał w sprawie przydzielania stypendium, 18) inne wymienione w art.18 ust.2 lub też w innych ustawach.


(…)

… co najmniej 50% ustawowego składu rady, jak też że uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Od wspomnianej reguły przepisy wprowadzają odstępstwa.
51.ROZWIĄZANIE RADY GMINY PRZED UPŁYWEM KADENCJI. Możliwe jest rozwiązanie RG przed upływem kadencji na skutek: 1) referendum lokalnego, 2) zastosowania procedury nadzorowania; w razie powtarzającego się naruszenia przez RG konstytucji lub ustaw, Sejm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz