Referendum lokalne - Samorząd terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referendum lokalne - Samorząd terytorialny - strona 1 Referendum lokalne - Samorząd terytorialny - strona 2 Referendum lokalne - Samorząd terytorialny - strona 3

Fragment notatki:

REFERENDUM LOKALNE: art. 170 „ Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa ” + art .62 „ 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. 2.Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych ”
regulacja → ust. Z 15.09.2000 r. o referendum lokalnym
przedmiot referendum.
Sposób rozstrzygnięcia sprawy dot. tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki
odwołanie organu stanowiącego, a przypadku gminy także wójta (burm, prezydenta)
TK z orzeczeniu z 2003 r.”także istotne sprawy dot. społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę, anie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publ.”
nie może być: sprawa interesu partykularnego czy jednostkowego, oraz sprawy indywidualne, co do których wymagane jest wydanie dec. Administracyjnej.
Prawo udziału. Osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu teryt. Posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki
warunki przeprowadzenia.
Inicjatywa organu stanowiącego danej jednostki samorządu teryt., lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, powiatu, 5% mieszkańców woj. Ma char. Fakultatywny. Obligatoryjny jedynie: odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu teryt. (art.5 ustwy)
wyłącznie w takiej drodze. Wniosek mieszkańców może dot. odwołania rady gminy i wójta albo jednego z tych organów. Ws wójta, także z inicjatywy rady gminy. Wniosek może być złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu, albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum ws jego odwołania. Nie później niż 8msc. Przed zakończeniem kadencji. Samoopodatkowanie się mieszkańców gminy na cele publiczne. Wyłącznie w ref. Jedynie na szczeblu gminnym. Jest to rodzaj instytucji o char. Uchwałodawczym, orientowany materią, której dot. głosowanie. Nie zapada uchwała, a jedynie powstaje zobowiązanie do jej podjęcia. Bardzo rygorystyczna większość - 2/3 ważnych oddanych gł. za samoopodakowaniem. W doktrynie pogląd → (E.Olejniczak-Szałowska) ← rozstrzygnięcie referndalne może być zaliczane do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Pewne wątpliwości budzi konstytucyjność samoopodatkowania w związku z uprawnieniami daninowymi ograniczonymi jedynie do możliwości ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych i to w zakresie określonym w ustawie.


(…)

…, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania w W.Dz.Urz. A w przypadku, gdy wojewoda wydała rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały ws przeprowadzenie rf. W przypadku przez sąd adm. skargi złożonej na to rozstrzygnięcie, przeprowadza się najpóźniej w 50dniu od uprawomocnienia się wyroku s.a. Organ stanowiący danej jednostki podejmuje uchwałę ws aktualizacji kalendarza czynności.
Inicjatywa…
…. Każdy może wnieść wtedy do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:
konfiskaty takich materiałów
wydanie zakazu publikacji takich informacji
nakazanie sprostowania
nakazanie przeproszenia pomówionego
nakazanie wypłacenia kwoty do 10 tys. tytułem odszkodowania.
Sąd okręgowy - 24h - postępowanie nieprocesowe - skład = 1 sędzia. Postanowienie niezwłocznie doręcza się wraz z uzasadnieniem osobie, która wniosek…
… określonym w ustawie.
Art. 168 „Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie”
De lega lata instytucja ta nie mieści się w konstytucyjnej kategorii udzielania kompetencji na rzecz samorządu terytorialnego. Podjęcie dec. Całościowo wyłączone z gestii organów centralnych. Art.217 „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy” Charakter samoopoadtkowania nie jest przesądzony. Przeważa pogląd, że jest to danina publiczna, której wszystkie istotne elementy powinny być określone w ustawie.. W tym przypadku w ustawie wymieniono jedynie nazwę…
… osobom, których działanie lub zaniechanie w toku kampanii naruszyło cudze dobra osobiste lub majątkowe.
Finansowanie. Jest jawne. Koszty pokrywa się z budżetu jednostki sam. Teryt. Wyłączenie związane jest z czynnościami wykonywanymi przez komisarza wyborczego. Wydatki tego org. Związane z org. I przeprowadzeniem ref. ws odwołania organu pokrywane są z budżetu państwa z części dot. Krajowego Biura
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz