Referendum ogólnokrajowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referendum ogólnokrajowe  - strona 1 Referendum ogólnokrajowe  - strona 2 Referendum ogólnokrajowe  - strona 3

Fragment notatki:

REFERENDUM OGÓLNO KRAJOWE ; 14.03. 2003 Ustawa o referendum ogólnokrajowym. Zarządzenie ref. ogólnokrajowego jest czynnością materialną. Pod względem formalnym to akt sejmu podejmowany jako uchwała, natomiast prezydent - postanowienie, na które sąd wyraża zgodę podejmując w tj kwestii uchwałę. Nie wymaga kontrasygnaty. Liczne kontrowersje. Wnioski do TK, 2 gr. posłów 1. reprezentowana przez Romana Giertycha, 2. reprezentowana przez Jerzego Czerwińskiego. TK rozpoznał łącznie oba, i wydał wyrok 27.05.03r. Ust. Zgodna z Konst. Słabe uzasadnienie mieli, nie obalili domniemania zgodności z Konst. Obowiązującego prawa. Przy okazji określił co to jest społeczeństwo obywatelskie → „społ. wolnych,świadomych, aktywnych, zaangażowanych w sprawy publiczne obywateli. Obywatele nie mają żadnych przeszkód prawnych organizowania się w sposób odpowiadający ich potrzebom, celom i interesom. Nie ma takiego elementu życia publicznego, w którym nie uczestniczą obywatele zorganizowani w org. Społ. Stowarzyszeniach czy fundacjach”
w ust. Określa się zasady i tryb przeprowadzenia ref. Ref. polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie/-a lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami. Prawo do udziału w referendum. Przysługuje obywatelowi polskiemu jeżeli najpóźniej w dniu głosowanie skończy 18 lat. Prawa tego nie mają osoby:
pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym
pozbawienie praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem TS
ubezwłasnowolnienie prawomocnym orzeczeniem sądowym. Brak ograniczeń temporalnych. Nie ma ograniczenia w postaci zakazu poddania ref. negatywnie rozstrzygniętego ponownemu głosowaniu przed upływem określonego czasu, co np. było w konst. Z 199r. Zakaz taki może być wprowadzony jedynie z poziomu konst. A nie ustawowego.
Termin głosowania. Dzień wolny od pracy. Głosowanie 1 v 2 dni (dzień wolny od pracy i poprzedzający- w tej z 1995 nie było) Chodzi o to,aby frekwencja była jak najwyższa. Głosowani e odbywa się lokalu komisji obwodowej ds ref. Głosowanie only osobiście. Bez przerwy od 6:00 do 22:00. a jak 2 dni to od 6 do 20. Obwody głosowania. Stałe, utworzone na podstawie przep. ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów, i sejmików wojewódzkich. np. w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej. Nowością jest możliwość a) przeprowadzenie ref. poza granicami państwa oraz b) możliwość tworzenia obwodów w domach studenckich → zwiększenie frekwencji.
Ad.b → W domach stud. V zespołach domów studenckich. Przeprowadzanie przez szkoły wyższe lub inne podmioty na podst. umów zawartych ze szkołami wyższymi, jeśli co najmniej 50 os. uprawnionych do udziału w ref. poinformuje na piśmie rektora szkoły w. tego typu obwody tworzone są przez radę gminy na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta zgłoszony po porozumieniu z rektorem, najpóźniej w 45 dniu przed dniem referendum. Osoby, którym przysługuje prawo udziału w ref. znajdują się w spisie os., który jest sporządzany i aktualizowany przez gminę jako zad. Zlecone na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zas. Określonych w ordynacji wyborczej do Sejmu i senatu. Dla os. które ukończył 18 lat w 2dni głosowania sporządza się dodatkowy spis.


(…)

….
Referendum przeprowadzane jest przez:
Państwową Komisję Wyborczą. Jej zadania:
nadzór nad przyg. Referendum
nadzór nad przestrzeganiem prze. Regulujących zasady i tryb przeprowadzenie ref.
wyjaśnianie sposobu głosowania
rozpatruje skargi na działalność komisarzy wyborczych
rozwiązuje komisje obwodowe po wykonaniu przez nie ustawowych zadań
ustala regulamin kom. obwodowych oraz wzór ich pieczęci, wzór…
… umieszczone z naruszeniem przep. Lub nieusuniętych przez właściwe pod. W terenie. Koszty ponoszą zobowiązane podmioty.
Skarga do sądu powszechnego. Ust. Przewiduje taką możliwość, w przypadku, gdy rozpowszechniane (także w prasie w rozum. Prawa prasowego) materiały dot. referendum, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła, i wypowiedzi i inne formy prowadzonej kampanii zawierają info. Nieprawdziwe. Każdy może wnieść wtedy do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:
zakaz rozpowszechniania takich info., przepadek materiałów, które takie info zawierają,
nakaz sprostowania takich info. Nakaz publikacji odp na stwierdzenia naruszające dobra osobiste,
nakaz przeproszenia osoby
Sąd okręgowy - 24h - postępowanie nieprocesowe - skład = 1 sędzia. Postanowienie niezwłocznie doręcza się wraz z uzasadnieniem osobie…

sporządza i wysyła protokół głosowania do PKW
KOMISJA WYBORCZA:
sprawdza prawidłowości ustalenia przez komisarzy wyb. wyników głosowania
ustala wyniki głosowania i wynik referendum
sporządza protokół o wyniku ref.i przekazuje go wraz ze sprawozdaniem z przebiegu ref. Prezydentowi, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Premierowi, SN.
Wynik niezwłocznie do wiad. Publ. I ogłaszany w formie obwieszczenia…
… prasowy, w którym ma to nastąpić. Publikacja niezwłocznie. W przypadku odmowy, lub nie zamieszczenia sąd na wniosek wnioskodawcy zarządza ich publikacje na koszt zobowiązane w ramach postępowania egzekucyjnego. Osoba składająca wniosek domagać się dochodzenia roszczeń w inny sposób, na podstawie innej ustawy.
Kampania może być prowadzona w programach telewizyjnych i radiowych nadawców publicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz