Inicjatyw referendalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inicjatyw referendalna - strona 1 Inicjatyw referendalna - strona 2 Inicjatyw referendalna - strona 3

Fragment notatki:

Inicjatyw referendalna. Sejm może postanowić o poddaniu pod referendum sprawy z własnej inicjatywy, a także na wniosek Senatu, RM v obywateli.
WNIOSEK zarządzenie referendum powinien zawierać: propozycję pytań lub wariantów rozwiązania. Sejm w UCHWALE o zarządzeni ref. ustala treść pytań lub wariantów.
Inicjatywa obywateli musi uzyskać poparcie co najmniej 500.000 osób mających prawo udziału w referendum. Nie może dotyczyć:
wydatków i dochodów, a w szczególności podatków i innych danin publicznych
obronności państwa
amnestii
Wniosek zgłasza PEŁNOMOCNIK (wskazany w oświadczeniu pisemnym pierwszych 15 osób z wykazu obywateli. Wykaz musi być załączony do zgłoszenia) Jak Marszałek Sejmu ma uzasadnienie wątpliwości co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów zwraca się do PKW. Jak PKW stwierdzi, że liczba jest mniejsza, to Marszałek wyznacza 14 dni na uzupełnienie. Postanowienie wraz z uzad. Doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi. Jeżeli nie uzupełnią to Marszałek odmawia przyjęcia wniosku. Postanowienie wraz z uzasad. Doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi. Pełnomocnik może zaskarżyć do SN w terminie 14 dni od dnia doręczenia. SN rozpoznaje w ciągu 30dni w postępowaniu nieprocesowym w składzie 3 sędziów. Nie przysługuje już żaden środek prawny.
Postanowienie Prezydenta RP. PR RP przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum
treść pytań v wariantów odp.
Termin jego przeprowadzenia
Sena - 14 dni od dnia przekazania projektu postanawiania podejmuje UCHWAŁĘ ws wyrażenia zgody na zarządzenie ref. ← zgoda uprzednia (bo dot. projektu)
Uchwała Sejmu v postanowienie prezydenta powinny wskazywać:
podstawę prawną zarządzenia ref.
termin przeprowadzenia ref.
treść pytań v wariantów
kalendarz czynności.
Ogłasza się je w Dz.Ust.RP A ref. przeprowadza się w 90 dniu od dnia ogłoszenia tych aktów.
REALIZACJA WYNIKU REFERENDUM. Właściwe org. Państwowe podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku ref. zgodnie z jego rozstrzygnięciem przez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie innych dec. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały SN o ważności ref. w Dz. Ust. RP. Rozstrzygnięcie ref. nie podlega przyjęciu w trybie ustawy. W przypadku konieczności realizacja wyniku ref. aktualizuje się poprzez prawo inicjatywy ustaw. Musi być ono wykonane zgodnie z wolą suwerena. Nie jest przy tym przesądzone który z podmiotów dysponującym prawem inicjatywy ustaw. Powinien je wykonać. Obowiązek ten wymaga działania organu inicjującego ref., a w przypadku gdy sejm działa z inicjatywy obywateli to on uprawnienie to powinien wykonać.
Ustawa reguluje odmienności dot. ust. Ws

(…)

… przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na postawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów.
Zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów.
Ref. ogólnokrajowe, głosowanie przeprowadzają te same komisje obwodowe,na pods. Tych samych spisów osób uprawnionych…
… → „czy jesteś za przyjęciem zmiany Konst. RP z dnia 2.04.1997dokonanej ustawą z dnia...?”
przyjęcie - za opowie się większość głosujących. Nie istnieje wymagana kworum. (większość ocenia się na podstawie oddanych ważnych kart, niezależnie od tego czy głosy są ważne czy nieważne)
Marsz. Sejmu przedstawi PR do podpisu ust. O zmianie konst. Niezwłocznie po ogłoszeniu w Dz.Ust. Uchwały SN o ważności referendum…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz