Ustalanie wyników głosowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalanie wyników głosowania - strona 1

Fragment notatki:

USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH J.S.T . Ordynacja wyborcza do rad gminy, powiatu i sejmiku woj. wprowadza różne systemy ustalania wyników głosowania. W gminach do 20 tys. mieszkańców mamy model wyborów większościowych, tzn. wybiera się kandydatów na radnych, którzy otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, w powiatach i województwach mamy model wyborów proporcjonalnych połączony z systemem personalnej preferencji kandydata na liście. Podziału mandatów dokonuje się pomiędzy listy kandydatów proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na kandydatów danej listy. Mandaty przypadające na dane listy rozdzielane są wśród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku miast na prawach powiatów, powiatów i woj. obowiązuje próg wyborczy 5% głosów. 28.CZYNNE I BIERNE PRAWO WYBORCZE W WYBORACH WÓJTA . Czynne pr. wyborcze, czyli pr. wybierania przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i zamieszkuje w gminie, w której wybiera się określonego kandydata. Czynnego pr. wyborczego nie mają: 1) osoby pozbawione prawomocnym orzeczeniem sądowym praw publ., 2) osoby pozbawione pr. wyborczych orzeczeniem TS, 3) osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. Innymi słowy czynne prawo wyborcze posiadają osoby, które posiadają prawo wybierania rad gminy, powiatu i sejmiku woj. Bierne pr. wyborcze, czyli pr. bycia wybieranym przysługuje obywatelom RP, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 25 rok życia. Kandydat nie musi być mieszkańcem gminy, na obszarze której zamierza kandydować, ale kandydować może tylko w 1 gminie. Wybory wójtów są powszechne, równe, bezpośrednie, a głosowanie jest tajne. Odbywają się jedn. z wyborami do organów stanowiących j.s.t.
29.ZGŁASZANIE I REJESTRACJA KANDYDATÓW (na wójta). Kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgłaszają komitety wyborcze. Komitety wyborcze mogą być tworzone przez: 1) partie polit. i koalicje partii polit., 2) stowarzyszenia i org. społ., 3) wyborców. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w gminie. Jest to dodatkowa przesłanka, która musi być spełniona. Tak więc wybory wójtów, jak i sami kandydaci są powiązani z komitetami wyborczymi. Kandydaci zgłaszani są do gminnej komisji wyborczej najpóźniej do 25 dnia przed dniem wyborów. Gminna komisja wyborcza dokonuje rejestracji i sporządza listy kandydatów.
30.ZASADY WYBORU WÓJTA PRZEZ RADĘ GMINY . Jest to szczególny tryb wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wybór wójta przez RG jest możliwy, gdy: 1) w danej gminie nie zgłoszono żadnego kandydata, 2) zgłoszono tylko jednego kandydata. Ad.1) Wówczas gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa poprzez rozplakatowanie do dokonania nowych zgłoszeń. Jeżeli mimo to nie zostanie zgłoszony żaden kandydat to RG dokonuje wyboru wójta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, których zgłosili radni. Prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych, którzy stanowią co najmniej 1/3 ustawowego składu rady. Zgłoszenie kandydata musi mieć formę pisemną. Rada w zgłoszeniu może poprzeć tylko 1 kandydata. Tak więc radni mogą zaproponować od 1 do max 3 kandydatów na wójta. Ad.2) Gdy w gminie został zarejestrowany tylko 1 kandydat, a po niezwłocznym wezwaniu przez gminną komisję wyborczą nie zarejestrowano żadneg

(…)

… uznaje się tego kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów.
32.POJĘCIE I CEL PRZEPROWADZENIA REF. LOKALNEGO. Referendum to forma demokracji bezpośredniej, która przysługuje mieszkańcom danej j.s.t. W drodze ref. mieszkańcy dokonują władczych rozstrzygnięć w sprawach poddanych pod ref. lokalne. Art.170 Konst. stanowi, że członkowie wspólnoty sam. mogą decydować w drodze ref. w sprawach dotyczących tej wspólnoty. Szczegółowo instytucję ref. reguluje ustawa z 2000r. o referendum lokalnym. Wg niej celem ref. jest wyrażenie opinii przez mieszkańców danej j.s.t. w drodze głosowania co do: 1. sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej członków tej wspólnoty, 2. odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy również wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Referendum lokalne polega na udzieleniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz