Ustrój administracji publicznej RP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 6916
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój administracji publicznej RP - strona 1 Ustrój administracji publicznej RP - strona 2 Ustrój administracji publicznej RP - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Jerzy Stelmasiak. Notatka zawiera 12 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie administracji, podział administracji, zasady ogólne ustrojowego prawa administracyjnego, system administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego. Notatka zawiera również informacje takie jak:inne podmioty administracji, doktryna prawa, model zdecentralizowany, samorząd terytorialny w Polsce, zasady ogólne samorządu terytorialnego, bierne prawo wyborcze, kompetencje Rady Gminy, referendum lokalne.


USTRÓJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ RP
PROF. DR HAB. JERZY STELMASIAK
Literatura: Ochendowski „Część ogólna prawa administracyjnego”. Zerówka - ustna Egzamin testowy.
Konspekt:
Pojęcie administracji oraz jej podziały Zasady ogólne ustrojowego prawa administracyjnego
System administracji rządowej
Organy samorządu terytorialnego
Inne podmioty administracji.
1.Pojęcie administracji oraz jej podziały Administracja publiczna obejmuje swoim zakresem adm. rządową jak i samorządową przy zastrzeżeniu także innych podmiotów administracyjnych, które wykazują funkcje zlecone przez ustawodawcę z zakresu adm. publicznej tkj. Zakłady Adm. Publicznej, organy samorządu zawodowego, organy państwowych jednostek organizacyjnych, Polski Komitet Organizacyjny czy inne organizacje społeczne. Cechy adm. publicznej - adm. rządowa działa w imieniu i na rachunek państwa. Adm. samorządowa działa w imieniu swoim i na własny rachunek. Działa na podst. Prawa i w granicach przewidzianych przez ustawodawcę zgodnie z Konstytucją z zasadą praworządności materialną i formalną.
Ma charakter monopolistyczny zaś w ramach jego struktur działają organy państwowe jedn. org. czy inne instytucje a nie osoby fizyczne. Oznacza to, że ma charakter bezosobowy.
Należy przypomnieć, że organy adm. pub. mogą mieć charakter monodemokratyczny np. wojewoda, wójt, burmistrz, Prezydent miasta lub kolegialny tkj. Rada Ministrów, Rada Gminy, miasta, powiatu, Sejmik Województwa.
Ponadto w żadnym przypadku statusu organu nie mają ich organy pomocnicze tkj. Urząd woj. gminy, miasta, starostwo powiatowe, Urząd Marszałkowski czy też ministerstwo. Dotyczy to również służb inspekcji i straży np. organem jest Komendant Woj. Policji a nie Komenda Woj. Policji, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska a nie Wojew. Inspektorat Ochrony Środowiska.
Ma charakter władczy czyli może stosować środki przymusu adm. lecz tylko w przypadkach dozwolonych przez ustawodawcę. Podstawą egzekucji adm. mogą być tylko decyzje ostateczne, które nakładają określony obowiązek na ich adresatów. Administracja działa na zasadzie kierownictwa i podporządkowania lub układu zwierzchnictwa dotyczy to adm. rządowej. Nie dotyczy to adm. samorządowej 108&1 KPA
Działa w sposób ciągły i stabilny a w swoim działaniu opiera się na urzędnikach państwowych, urzędnikach służby cywilnej i pracownikach samorządowych. Działa nie tylko na wniosek zainteresowanych podmiotów (art.7 KPA) lecz w większości przypadków z własnej inicjatywy co odróżnia adm. od sądów. Doktryna prawa adm. wyróżnia dwie podstawowe płaszczyzny działania adm. publicznej:
Adm. replamentacyjna - dystrybucyjna Adm. świadcząca zwana organizatorską

(…)

… unormowany jest w Konstytucji, w ustawach samorządowych, a jego konkretyzacja następuje w statucie gminy, powiatu i województwa oraz w statucie jednostek pomocniczych gminy, którymi są dzielnice, i sołectwa a także w regulaminie odpowiednim urzędu gminy, starostwa powiatowego i regulaminie Urzędu Marszałka Województwa. Oznacza to, że organy stanowiące są to odpowiednio Rada Gminy (Rada Miasta, Rada Powiatu…
… także w oparciu o kryterium gospodarności i rzetelności a nie tylko legalności.
Nadzór wojewody dotyczy badania zgodności sprawy, uchwał (zarządzeń) organów J.S.T z zakresu adm. publicznej w terminie do 30 dni wojewoda może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności w całości lub w części danej uchwały (zarządzenie) od dnia wpłynięcia przekazania do niego tego aktu co powinno nastąpić w terminie…
… osobowość cywilnoprawną i publicznoprawną) art. 165 ust 1 K.
Gmina, powiat i województwo jako JST posiadają prawo własności i inne prawa majątkowe stanowiące odpowiednie mienie komunalne, mienie powiatu i mienie województwa służące do realizacji zadań własnych JST.
Organy JST mają prawo do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze właściwości miejscowej jako akty prawa miejscowego…
…).
Sądowa ochrona samodzielności gminy, powiatu i województwa w rozumieniu art. 165 u 2 K (gmina może zaskarżyć do sądu powszechnego po wyczerpaniu innych możliwości) np. jeżeli wojewoda w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do niego uchwały rady gminy (miasta), rady powiatu czy sejmiku województwa stwierdzi jej nieważność w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego (akt nadzoru wydany przez wojewodę wówczas rada…
… w rozumieniu art. 7 ustawy o sam. Gminnym z 8 III 1990?
Zasady ogólne ustrojowego prawa administracyjnego
Zasada subsydialności (pomocniczości)
Zasada centralizacji i decentralizacji
Zasada koncentracji i dekoncentracji
Zasada dualizmu i monizmu w adm. publicznej Zasada kompetencyjności
Zasada zespolenia w adm. publicznej
Zasada sprawności w dział. adm. publicznej
Ad1. Zasada subsydialności oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz