Jednostkowe sprawozdania finansowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4886
Wyświetleń: 8351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostkowe sprawozdania finansowe - strona 1 Jednostkowe sprawozdania finansowe - strona 2 Jednostkowe sprawozdania finansowe - strona 3

Fragment notatki:
...Cechy jakościowe sprawozdań finansowych:
1) zrozumiałość:
wystarczająca wiedza o biznesie i rachunkowości;
chęć zapoznania się ze sprawozdaniem;
2) przydatność – oznacza zdolność wpływania tych informacji na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdań finansowych. Na przydatność informacji wpływa jej istotność (zasada istotności). Istotna jest informacja, której pominięcie lub zniekształcenie w sprawozdaniu finansowym może wpłynąć na decyzje ekonomiczne podejmowane przez użytkowników;
3) wiarygodność – informacje sprawozdawcze są wiarygodne wówczas, gdy nie zawierają istotnych błędów i zniekształceń i są zgodne z rzeczywistością. O wiarygodności informacji przesądzają...


...Zdarzenia po dacie bilansu – jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniu, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodujące, że założenie kontynuacji działalności nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym nie powodują zmiany stanu na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Jeżeli jednostka otrzymała informacje
o zdarzeniach „po dacie bilansu” (które zmieniałyby sprawozdanie finansowe) już po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała....


(…)

… działalności niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej (finansującej) - definicja ułomna;
inwestycyjna (lokacyjna) - działalność, której przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie), WNiP, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów…
… wszelkie wydatki na zakup, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, niepodlegający odliczeniu podatek akcyzowy oraz VAT, opłaty notarialne. Wyjaśnienia te dotyczą odpowiednio pozycji 2 i 3 wydatków działalności inwestycyjnej. W pozycji nie ujmuje się zaliczek udzielonych na poczet zakupu WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych. Są one wykazywane w pozycji 4 „Inne wydatki inwestycyjne…
… operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych w Polsce zalicza się elementy związane z działalnością socjalną, ze zbyciem środków trwałych, środki trwałe w budowie, WNiP, nieruchomości inwestycyjne, WNiP traktowanych jako inwestycje, odpisane należności i zobowiązania, odszkodowania, kary, grzywny, darowizny, dotacje. Pozostałe przychody operacyjne przedstawia się w przekroju:
zysk ze zbycia niefinansowych…
…) oraz zyski i straty nieodnoszone bezpośrednio na wynik finansowy okresu, lecz wykazywane na kapitale własnym, np. w kapitałach z aktualizacji wyceny. Do końca 2008 r. zyski i straty odnoszone bezpośrednio na kapitał własny [określane często jako zyski (straty) kapitałowe] były wyodrębniane w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym. Od 1.01.2009 r. wielkości te muszą być wykazane bezpośrednio po wyniku…
… przeszacowania niektórych wielkości na kapitał własny bez uwzględniania ich w wyniku finansowym okresu, np. do dnia realizacji. Inne całkowite dochody są wykazywane przede wszystkim w odniesieniu do:
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży;
instrumentów zabezpieczających wykorzystywanych w rachunkowości zabezpieczeniowej w części uznanej za efektywne zabezpieczenie;
rzeczowych aktywów trwałych lub wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz