Ryzyko w obrocie międzynarodowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko w obrocie międzynarodowym - strona 1 Ryzyko w obrocie międzynarodowym - strona 2 Ryzyko w obrocie międzynarodowym - strona 3

Fragment notatki:…Według formy realizacji zlecenia (czyli sposobu wykonania polecenia wypłaty przez banki)
Gotówkowe (gdy rozliczenia dokonywane są z osobą fizyczną lub firmą, która nie podała numeru rachunku, wypłata może być gotówkowa lub czekowa) Zrealizowane przez doręczenie czeku. Dokonane w formie przelewu (polecenie wypłaty bezwarunkowe dokonywane jest na rachunek beneficjenta)…

…Funkcje czeku:
Rozliczeniowo-płatnicza, czek wręczany jest zamiast gotówki a zapłata następuje w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej
Obiegowa – związana z możliwością przenoszenia praw czekowych (indos)
Gwarancyjna – zabezpieczenie zapłaty poprzez podpisy umieszczone na czeku
Kredytowa – czek postdatowany, czek in blanco mogą stać się narzędziem kredytu kupieckiego
Refinansowa – czek można złożyć „do dyskonta” …

…Akredytywy przenośne
Akredytywa, którą bank pośredniczący, występujący w roli banku przenoszącego, może postawić w całości lub w części do dyspozycji jednej lub kilku osób, zwanych wtórnymi beneficjentami. Daje możliwość przeniesienia prawa do zapłaty na inny podmiot. Przeniesienia akredytywy bank dokonuje na zlecenie pierwotnego beneficjenta. Pozwala to eksporterowi – pośrednikowi, przenieść akredytywę otwartą na jego rzecz na bezpośredniego dostawcę towaru. Stanowi to dla tego dostawcy gwarancję zapłaty za dostarczony towar i może mu ułatwić uzyskanie kredytu na sfinansowanie produkcji i zakupu za pomocą środków importera. Akredytywa może być przeniesiona tylko wtedy, gdy jest wyraźnie oznaczona jako przenośna. Otwierana z inicjatywy eksportera, za zgodą importera
Miejscem upływu ważności akredytywy może być miejsce, do którego została przeniesiona, jeśli akredytywa pierwotna wyraźnie tego nie zabrania. Może być przeniesiona tylko raz…


ROZLICZENIA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
POLECENIE WYPŁATY
Polecenie wypłaty jest to otrzymane z banku zagranicznego lub skierowane do banku zagranicznego zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta. W rozliczeniu transakcji, za pomocą polecenia wypłaty uczestniczą:
Eksporter (beneficjent),
Importer (płatnik),
Bank importera,
Bank eksportera.
Może uczestniczyć również bank korespondent importera.
Elementy:
Dane beneficjenta (kraj, nazwa, adres, numer rachunku)
Dane zleceniodawcy (nazwa, adres, numer rachunku)
Nazwa i kwota waluty
Forma realizacji
Tytuł płatności
Instrukcja kosztowa (kto ponosi koszty banku zagranicznego)
Stempel i podpisy osób upoważnionych
Klasyfikacja
Według kierunku
Polecenie wypłaty z zagranicy/eksportowe LORO - wykonywane na zlecenie banków zagranicznych na rzecz polskich eksporterów
Polecenie wypłaty za granicę/importowe NOSTRO - wykonywane na zlecenie polskich importerów
Według terminu realizacji
Polecenie wypłaty z góry -eksporter otrzymuje zapłatę przed dostawą towaru/wykonaniem usługi W momencie zlecenia wypłaty lub zaraz po
Polecenie wypłaty z dołu - eksporter otrzymuje zapłatę po dostawie towaru/wykonaniu usługi
Po określonym czasie
Według formy realizacji zlecenia (czyli sposobu wykonania polecenia wypłaty przez banki)
Gotówkowe (gdy rozliczenia dokonywane są z osobą fizyczną lub firmą, która nie podała numeru rachunku, wypłata może być gotówkowa lub czekowa)
Zrealizowane przez doręczenie czeku
Dokonane w formie przelewu (polecenie wypłaty bezwarunkowe dokonywane jest na rachunek beneficjenta)
Według technicznej realizacji
Przekaz listowy
Przekaz telegraficzny
SWIFT
Numer SWIFT - w Polsce jest to 8 literowy kod, przy pomocy którego można zid

(…)

… prezentacji dokumentów
stwierdzenie że akredytywa podlega UCP600
podpisy upoważnionych osób
Rodzaje akredytywy
Ze względu na pewność zobowiązania banku otwierającego
odwołalne - mogą być odwołane lub zmienione bez wcześniejszego zawiadomienia beneficjenta- praktycznie w normalnych stosunkach handlowych (pomijamy proceder prania brudnych pieniędzy) w handlu zagranicznym nie występuje…
… In blanco)- polega na zabezpieczenie zapłaty weksla przez wszystkie osoby na nim podpisane. Jednocześnie możliwość dochodzenia wierzytelności w trybie postępowania nakazowego umożliwia szybkie uzyskanie zaspokojenia roszczeń z weksla
Dyskonto weksla - polega na nabyciu weksla przez bank przed terminem płatności wskazanym na tym wekslu. Warunki jakie musi spełnić weksel aby mógł być zdyskontowany…
… bankowego nie określa treści gwarancji bankowej. Treść oświadczenia banku udzielającego gwarancji reguluje natomiast § 3 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. Z przepisów tych wynika, że oświadczenie banku powinno wskazywać:
walutę, w której będzie wykonane zobowiązanie banku przesłanki (warunki) zapłaty przez bank i dokumenty stwierdzające ich spełnienie…
… też zniesione urzędowe blankiety wekslowe. Weksel własny (sola weksel, weksel prosty) - Jest papierem wartościowym, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia w oznaczonym terminie określonej sumy pieniężnej na rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu osoby. Wystawcą i zobowiązaną do zapłaty jest ta sama osoba.
Weksel trasowany (trata) - Jest papierem wartościowym, w którym wystawca, zwany trasantem…
… w momencie wystawienia weksla, należne odsetki można uwzględnić przy wystawianiu weksla przez wliczenie ich do sumy wekslowej
Osoby występujące w wekslu:
Wystawca (trasant)
Trasat- jest płatnikiem
Akceptant- jest to trasat po przyjęciu weksla
Remitent- osoba, która ma otrzymać zapłatę
Indosant- remitent, który dokonał przeniesienia
Indosariusz- osoba, która nabyła prawo płynące z weksla przez indos…
… lub trasowane. Wskutek transakcji forfaitingu zmienia się wierzyciel wekslowy.
Forfaiting wierzytelności leasingowych
W przypadku forfaitingu wierzytelności leasingowej, forfaiter nabywa średnio lub długoterminową wierzytelność leasingową przed terminem płatności, pobierając jednocześnie odsetki dyskontowe oraz przejmując na siebie ryzyko niewypłacalności leasingobiorcy. Przedmiotem forfaitingu może być, zatem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz