Bankowość - notatki - Kreacja pieniądza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4774
Wyświetleń: 5670
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - notatki - Kreacja pieniądza - strona 1 Bankowość - notatki - Kreacja pieniądza - strona 2 Bankowość - notatki - Kreacja pieniądza - strona 3

Fragment notatki:


...nadwyżka eksportu nad importem – czyli dodatnie saldo; sprzedaż towaru zagranicznemu odbiorcy powiększa obieg pieniądza krajowego. W przeciwieństwie do tego zapłata przez importera krajowego za towar importowany z zagranicy oznacza likwidację (wycofanie z obiegu) pieniądza krajowego. Efekt jest więc taki sam, jak przy spłacie kredytu. Zauważyć należy, że kredytowa kreacja pieniądza wiązać się może z powiększeniem obiegu pieniężnego w wyniku nadwyżki eksportu nad importem. Kredytowanie bowiem produkcji eksportowej powiększa obieg pieniądza krajowego. Późniejszy eksport i zapłata przez zagranicznego importera umożliwiają spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio przez eksportera. Równocześnie następuje zamiana jednego źródła kreacji pieniądza (kredytu) na inne (należności za eksport)...

...Kredyt akceptacyjny wiąże się z operacjami wekslowymi. Jest umową na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania ciągnionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną, przy zachowaniu wszelkich innych warunków umowy. Przy kredycie akceptacyjnym bank akceptujący weksel, nazywany bankiem akceptacyjnym, nie stawia do dyspozycji swego klienta środków pieniężnych, a jedynie użycza swego podpisu. Bank akceptując ciągniony na siebie weksel staje się głównym dłużnikiem wekslowym, zobowiązanym do wykupu tego weksla. Postawą uzyskania akceptu bankowego weksla trasowanego na bank stanowi umowa, której klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmuje zlecenie. Kredyt akceptacyjny jest udzielany w pełni wiarygodnym klientom...Źródła kreacji pieniądza (sposoby wprowadzania go do obiegu)
1.emisja budżetowa (skarbowa) - polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania deficytu budżetowego. Pożyczkobiorcą czyli emitentem jest Skarb Państwa, natomiast pożyczkodawcami są nabywający te papiery
weksle skarbowe - emitowane są na wysokie kwoty (nominały), stąd nabywają je głównie podmioty gospodarcze, instytucje, banki handlowe
obligacje skarbowe - emitowane są o niższych nominałach, stąd ich zakupem zainteresowane być mogą osoby fizyczne
2.nadwyżka eksportu nad importem - czyli dodatnie saldo; sprzedaż towaru zagranicznemu odbiorcy powiększa obieg pieniądza krajowego. W przeciwieństwie do tego zapłata przez importera krajowego za towar importowany z zagranicy oznacza likwidację (wycofanie z obiegu) pieniądza krajowego. Efekt jest więc taki sam, jak przy spłacie kredytu. Zauważyć należy, że kredytowa kreacja pieniądza wiązać się może z powiększeniem obiegu pieniężnego w wyniku nadwyżki eksportu nad importem. Kredytowanie bowiem produkcji eksportowej powiększa obieg pieniądza krajowego. Późniejszy eksport i zapłata przez zagranicznego importera umożliwiają spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio przez eksportera. Równocześnie następuje zamiana jednego źródła kreacji pieniądza (kredytu) na inne (należności za eksport).
(Podmiot gospodarczy potrzebuje środków pieniężnych: kapitał własny i kapitały obce (kredyt bankowy). Zaciąga kredyt, który uzupełnia środkami własnymi. Produkcja jest realizowana -- sprzedaż. Na produkcję ponosimy nakłady. Nakład staje się kosztem, gdy przynosi efekt użyteczny (ma miejsce sprzedaż). To co eksportujemy, uzyskujemy za to dochody. Zaciągnięty kredyt zostaje spłacony ze środków uzyskanych z eksportu.
3. kredyt bankowy - czyli kredytowa kreacja pieniądza; polega na wpr

(…)

… kredytów:
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyt w rachunku kredytowym
- kredyty dyskontowe
- kredyty akceptacyjne
- kredyt rzeczowy (leasing)
5. kryterium zabezpieczenia kredytu:
- lombardowe
- hipoteczne
6. kryterium waluty kredytu
- złotowe
- walutowe
O kwalifikacji kredytu przesądza umowny termin spłaty, a nie cel gospodarczy (tak np. kredyt krótkoterminowy może być przyznany na cele płatnicze…

Co wzmacnia prawdopodobieństwo wykupienia weksla. Niewypłacalne jednostki gospodarcze są eliminowane z dostępu do kredytu dyskontowego. Operacje dyskonta weksli polegają na nabyciu weksli przez banki, a może to być prowadzone poprzez:
zawarcie umowy o linię kredytową
doraźne transakcje nabycia wierzytelności
Linia dyskontowa jest to limit kredytowy przyznawany przez bank (zazwyczaj na okres od 3-6 miesięcy…
… kredytobiorcy nie było żadnego pokrycia.
Kredyt otwarty jest kredytem krótkoterminowym odnawialnym. Limit do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć ustalany jest w zależności od wysokości:
- wpływów obecnych
- przewidywanych w okresie kredytowania na rachunek bieżący
2. kredyty w rachunku kredytowym - stanowią one kolejne rozwiązanie polegające na prowadzeniu odrębnych rachunków kredytowych obok rachunku…
… go dalej. Całkowite pokrycie nakładów i kosztów ma miejsce poprzez kolejne operacje, ale z tym samym przedmiotem i z kolejnymi klientami.
Leasing finansowy - występuje wówczas, gdy po upływie umownego okresu użytkowania przedmiotu leasingu przechodzi on na własność leasingobiorcy. Leasing finansowy to długoterminowe kontrakty bez możliwości wypowiedzenia w czasie trwania umowy (i wtedy ryzyko inwestycyjne…
… np. Z przejściowym stanem wzrostu zobowiązań czy zakłóceniami w sprzedaży, wówczas kredytobiorca może uzyskać kredyt na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań
kredyt kasowy - podobnie jak w przypadku rachunku bieżącego; różnica natomiast dotyczy faktu uruchomienia go poprzez otwarcie rachunku kredytowego, w ciężar którego następuje wykorzystanie kredytu
linia kredytowa - jest kredytem finansującym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz