Powstanie i zasady emisji banknotów - Podaż pieniądza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie i zasady emisji banknotów - Podaż pieniądza - strona 1 Powstanie i zasady emisji banknotów - Podaż pieniądza - strona 2 Powstanie i zasady emisji banknotów - Podaż pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

Powstanie i zasady emisji banknotów
Bank jest pośrednikiem na rynku finansowym. Przedmiotem działania są transakcje pieniężne.
„Spread” (marża odsetkowa)
Celem działania banku jest osiągnięcie jak największej marży odsetkowej.
Marża odsetkowa jest to różnica między ceną po jakiej bank kupuje pieniądz, a ceną po jakiej sprzedaje.
Marża odsetkowa jest źródłem pokrycia kosztów działania banku i osiągnięcia zysku.
Warunkiem racjonalizacji kształtowania marży odsetkowej jest rozwój konkurencji w sektorze bankowym.
„Tworzywem” działania banku jest pieniądz.
Podaż pieniądza krajowego - ponad 130 mld zł.
Pieniądz gotówkowy w obiegu (bez kas w banku) - 27,519 mld zł, reszta 104,833 mld zł to pieniądz bezgotówkowy (depozytowy).
Podaż pieniądza. „M”
= B + D
Formy pieniądza ulegały ewidencji w procesie rozwoju.
Pierwszą dojrzałą formą pieniądza był pieniądz kruszcowy . Najstarsze monety pochodzą z 6-go wieku p.n.e. Moneta Ludwika IX-go jedna z pierwszych.
Drugą formą pieniądza był pieniądz papierowy. Wiąże się z rozwojowością bankowości angielskiej. Bank powstał w 1694 roku (angielski).
Potrzeba powstania banknotu wynikała ze wzrostu popytu na pieniądz.
W obiegu pojawiły się kwity depozytowe, czyli dokumenty potwierdzające zdeponowany pieniądz kruszcowy. Przejęły one funkcje środków płatniczych (poprzez indosowanie czyli przeniesienie prawa własności). Wykorzystywanie kwitów depozytowych spowodowało powstanie nadwyżki depozytów kruszcowych ponad bieżące wypłaty. Stwarza to możliwość wykorzystania tej rezerwy na udzielanie kredytów kruszcowych, które powodują zwiększenie podaży pieniądza.
Zabezpieczeniem udzielanych kredytów są weksle handlowe. Barierą zwiększenia kredytów są fizyczne rozmiary kruszców.
Kwit dłużny (weksel bankiera) - jest zobowiązaniem bankiera do wypłaty określonej ilości kruszcu, czyli jest to nota banku. Mechanizm tworzenia banknotów:
Baza monetarna We współczesnych systemach bankowych emisję banknotów reguluje baza monetarna. Są to aktywa finansowe banku centralnego.
AK TYWA PASYWA zagraniczne: złoto ; dewizy
obligacje
weksle
kredyty
Banknoty
Najważniejszymi składnikami bazy monetarnej są:


(…)

… nazywamy tworzeniem wkładu pochodnego.
Wkłady pochodne zwiększają podaż pieniądza.
Mechanizm mnożnikowy tworzenia wkładów pochodnych.
Złożenia:
stopa rezerw niezbędnych, czyli stosunek r = R/D = 0,2
istnieje nieograniczony popyt na kredyt
kredytobiorcy korzystają z przyznawanych kredytów wyłącznie z rozliczeń bezgotówkowych.
Δ D = Δ R * 1/r
ΔD - przyrost pieniądza
ΔR - przyrost rezerw
1/r - mnożnik kreacji pieniądza depozytowego
ΔD = 1000 * 1/5 = 1000 * 5 = 5000
Bank centralny powstrzymuje efekt mnożnikowy.
Organizacja systemu bankowego
Zasada dwupoziomowości System bankowy w gospodarce rynkowej opiera się na zasadzie dwupoziomowości. Polega ona na tym, że na jednym poziomie jest Bank Centralny, na drugim jest sieć banków handlowych.
W gospodarce centralnie planowanej funkcjonuje model monobaku…
… (kredyt „Alicja” - z odroczonym terminem płatności ; na zakup mieszkania ; budowlany)
kredyt dewizowy
kredyt edukacyjny
kredyt obrotowy
konta (osobiste ; a vista ; bony lokacyjne ; lokaty terminowe ; książeczka oszczędnościowa)
depozyty
lokaty
doradztwo inwestycyjne
poręczenia i gwarancje
pośrednictwo w obrocie papierów wartościowych
skrytki sejfowe
Struktura bilansu banku komercyjnego
Aktywa
Pasywa…
…:
Ujednolicenie zasad funkcjonowania weksli znalazło wyraz w podpisanej międzynarodowej konwencji genewskiej w 1930r. Polska reatyfikowała tę konwencję w 1936r (ustawa o obrocie wekslowym - 28.04.1936r)
Funkcje weksla:
kredytowa płatnicza („indos” - przepisywanie weksla na kogoś innego)
gwarancyjna
Rodzaje weksli:
prosty (sola lub własny) - w którym wystawca (trasant) zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz