Kolokwium - opracowane pytania- finanse miedzynarodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5782
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium - opracowane pytania- finanse miedzynarodowe - strona 1 Kolokwium - opracowane pytania- finanse miedzynarodowe - strona 2 Kolokwium - opracowane pytania- finanse miedzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:
...2. Przedstaw pozytywne i negatywne strony inwestycji zagranicznych w Polsce.
Nasz kraj dobrze poradził sobie ze światowym kryzysem, co na pewno spowoduje lepsze postrzeganie polskiej gospodarki przez inwestorów i przyczyni się do napływu kapitału zagranicznego dzięki inwestycjom zagranicznym.
Inwestycje zagraniczne niosą wiele szans dla polskiej gospodarki. Do ich pozytywnych stron można zaliczyć: wprowadzanie nowych technologii na polski rynek, wysokie standardy infrastruktury technicznej, pomoc w łamaniu monopoli, restrukturyzację polskich przedsiębiorstw, wprowadzanie na polski rynek...


...4. Czy jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem globalizacji? Uzasadnij swoje stanowisko.

Globalizacja, czyli postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, scalanie gospodarek narodowych, które prowadzi do powstawania jednolitej gospodarki światowej. Jest ona impulsem do powstania wielu różnorodnych i złożonych zjawisk oraz procesów. Osobiście jestem zwolenniczką globalizacji. Należy jednak pamiętać, że jak każde zjawisko, również globalizacja ma swoje wady i zalety. Nie jest ona zjawiskiem nowym, gdyż ma miejsce od momentu odkryć geograficznych. Jednak obecna globalizacja różni sie od wcześniejszych form.. W obecnych czasach....

2. Przedstaw pozytywne i negatywne strony inwestycji zagranicznych w Polsce.
Nasz kraj dobrze poradził sobie ze światowym kryzysem, co na pewno spowoduje lepsze postrzeganie polskiej gospodarki przez inwestorów i przyczyni się do napływu kapitału zagranicznego dzięki inwestycjom zagranicznym. Inwestycje zagraniczne niosą wiele szans dla polskiej gospodarki. Do ich pozytywnych stron można zaliczyć: wprowadzanie nowych technologii na polski rynek, wysokie standardy infrastruktury technicznej, pomoc w łamaniu monopoli, restrukturyzację polskich przedsiębiorstw, wprowadzanie na polski rynek nowych produktów wysokiej jakości oraz nowych standardów obsługi klientów, tworzenie silnych i licznych powiązań kooperacyjnych. Inwestycje zagraniczne wpływają na zwiększenie zatrudnienia, co więcej nowa kadra często ma możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach zawodowych i językowych. Wpływa to na podnoszenie kwalifikacji siły roboczej w Polsce. Ponadto inwestycje zagraniczne niosą pozytywne korzyści dla polskich przedsiębiorstw, zwiększają ich dostęp do rynków zagranicznych, umożliwiają napływ nowych wzorców produkcyjnych i stylów zarządzania, oraz łatwiejszy dostęp do kredytów zagranicznych. Ponadto gwarantują wzrost wpływów do budżetu państwa z tytuły podatków. Ułatwiają także przepływ kapitału i rozwój infrastruktury komunikacyjnej i społecznej. Wpływają na podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Już dziś dzięki aktywnemu wspieraniu inwestycji, Polska stała się liderem produkcji ekranów telewizyjnych i LCD, a także produkcji sprzętu AGD. W Polsce ulokowały swe inwestycje - w słynnej już Dolinie Lotniczej - koncerny z sektora lotniczego. Dobrze działa w Polsce także przemysł samochodowy. Polska pozyskuje coraz częściej projekty z sektorów generujących największą wartość dodaną, takich właśnie jak elektronika czy lotnictwo. Dzięki inwestycjom zagranicznych dynamicznie rozwija się u nas sektor usług nowoczesnych opartych na IT. Zagraniczne inwestycje napędzają też obecny wzrost gospodarczy Polski.
Inwestycje zagraniczne wiążą się również z pewnymi zagrożeniami dla polskiej gospodarki. Powodują ograniczenie suwerenności naszego kraju, zastępowanie polskich produktów identycznymi zagranicznym

(…)

… europejskich. Sprawne przeprowadzenie tego procesu wymaga spełnienia realnych i nominalnych kryteriów konwergencji, oszacowania kursu wymiany złoty-euro oraz wyznaczenia daty przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Warunkiem koniecznym przystąpienia do UGW jest spełnienie kryteriów konwergencji określonych w Traktacie z Maastricht (kryteria realne: monetarne, walutowe oraz fiskalne…
….
Inwestycje zagraniczne wiążą się również z pewnymi zagrożeniami dla polskiej gospodarki. Powodują ograniczenie suwerenności naszego kraju, zastępowanie polskich produktów identycznymi zagranicznymi, mogą stać się przykrywką do prania brudnych pieniędzy, ponadto technologie, które napływają do naszego kraju często są przestarzałe. Inwestycje zagraniczne mogą przyczyniać się do likwidacji istniejących…
… kryteriów spójności, waluta ta nie może być w tym okresie dewaluowana względem innych walut europejskich
Kryteria konwergencji muszą być spełnione w sposób trwały, łączy i równorzędny z pozostałymi kryteriami. Do niedawna Polska spełniała monetarne kryteria konwergencji, a wdrożenie planu naprawy finansów publicznych (ograniczenie deficytu publicznego i zahamowanie wzrostu długu publicznego) umożliwiłoby spełnienie wszystkich kryteriów konwergencji i przystąpienie Polski do strefy w 2012 (tak jak początkowo planowano). Jednak kryzys finansowy, problem deficytu i długu publicznego w relacji do PKB znacznie oddaliły tę datę. W wyniku zawirowań na rynkach finansowych złoty przechodzi okres znaczących wahań, co nie sprzyja obecności w ERM II. Automatycznie problemy te spowodowały zmarnowanie szansy…
… z politycznymi przepychankami.
W związku z nominalnymi kryteriami konwergencji należy wziąć pod uwagę kształtowanie się inflacji (r/r CPI) w Polsce w latach 2004-2009, czyli od momentu akcesji Polski do UE. inflacja w badanym okresie ulegała znacznym wahaniom, co utrudnia prowadzenie stabilnej polityki pieniężnej oraz utrzymanie stabilności cen. Pocieszający wydaje się tylko fakt, że Polska jako jedyny kraj…
…, opieki społecznej, publicznych mediów
Kryzys
Po pierwsze, kryzys wywołany na rynku w Stanach Zjednoczonych spowodował silny spadek notowań dolara amerykańskiego połączony ze wzrostem wartości złota oraz surowców (o ponad 100%). Po drugie, bankructwo jednego z największych amerykańskich banków - Lehman Brothers - spowodowało załamanie zaufania uczestników rynku finansowego i drastyczny spadek płynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz