Deficyt budżetowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deficyt budżetowy - strona 1 Deficyt budżetowy - strona 2 Deficyt budżetowy - strona 3

Fragment notatki:

Bielawska. Notatka składa się z 32 stron.
DEFICYT  BUDŻETOWY POJĘCIE DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA Różnica między dochodami a  wydatkami budżetu państwa stanowi  odpowiednio nadwyżkę budżetu  państwa albo deficyt budżetu  państwa. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009  O  FINANSACH   PUBLICZNYCH  (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.)  POJĘCIE DEFICYTU  SEKTORA FINANSÓW  PUBLICZNYCH Dodatnia różnica między dochodami   publicznymi a wydatkami publicznymi,  ustalona dla okresu rozliczeniowego,  stanowi nadwyżkę sektora finansów  publicznych, zaś ujemna różnica jest  deficytem sektora finansów publicznych.  USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009  O  FINANSACH   PUBLICZNYCH  (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) DEFICYT FINANSÓW  PUBLICZNYCH Na poziom deficytu finansów publicznych  składają  się:  • Wynik budżetu państwa • Wynik budżetów jednostek samorządu  terytorialnego  • Wynik funduszy celowych  • Wynik  pozostałych jednostek sektora finansów  publicznych.  To deficyt budżetu państwa generuje największy  poziom deficytu sektora finansów publicznych. RODZAJE DEFICYTU  BUDŻETOWEGO Występują następujące rodzaje deficytu:  •  rzeczywisty  - oznacza rzeczywistą różnicę  pomiędzy wydatkami a wpływami budżetowymi  w danym roku budżetowym,  •  strukturalny  - wartość hipotetyczna, która  powstaje w warunkach gdy dochody i wydatki są  rozpatrywane przy pełnym wykorzystaniu  potencjału gospodarki,  •  cykliczny  - wynika z cyklu koniunkturalnego,  okresy ożywienia lub recesji wpływają na  wielkość wpływów i wydatków budżetowych.  Deficyt budżetowy może                  wynikać: • z nadmiernych wydatków budżetowych ( np.  militaryzacja gospodarki, rozbudowana  administracja państwowa),  • ze zbyt niskich dochodów budżetowych, • z oczekiwań społeczeństwa, że państwo będzie  spełniać funkcję gwaranta bezpieczeństwa  socjalnego, • ze sposobu uchwalania budżetu w systemie  parlamentarnym. Różne siły społeczne - z jednej  strony zainteresowane są minimalizacją  podatków, z drugiej zaś maksymalizacją  wydatków. DEFICYTY BUDŻETOWE W  POLSCE PLANOWANE I  ZREALIZOWANE DEFICYT BUDŻETOWY PO 2000  Dochody, wydatki i deficyt w  budżecie państwa rok 2008 Dochody, wydatki i deficyt w  budżecie państwa rok 2009 Porównanie deficytu : • Rok 2008 deficyt:  24 346 216 tys. zł • Rok 2009 deficyt:   27 186 307 tys. zł • Rok 2010 deficyt szacowany:  52 214 216  tys zł  + deficytu budżetu środków 

(…)

… do tych
samochodów
4. Prywatyzacja
a) Prywatyzacja przedsiębiorstw z udziałem Skarbu
Państwa
b) Prywatyzacja nieruchomości rolnych Skarbu
Państwa
Działania dążące do zmniejszenia
deficytu w 2010r. to m.in. :
• Planowane działania prywatyzacyjne m.in. w
sektorze instytucji finansowych,
elektroenergetycznym, naftowym, chemicznym,
przemysłu obronnego z tego tytułu do budżetu
państwa ma wpłynąć 25,0 mld PLN
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)
chce przywrócić przepis, który zakazuje ZUS
wypłaty emerytury, jeśli ubezpieczony nie rozwiąże
z firmą stosunku pracy. W efekcie prawo do
świadczeń
straci 40 tys. emerytów, którzy zyskali je w tym roku
Działania dążące do zmniejszenia
deficytu w 2010r. to m.in. :
• Do tych działań należy zaliczyć również
wszelkie cięcia powodujące zmniejszenie
nakładów…
… opodatkowania.
Działania dążące do
zmniejszenia deficytu :
• Emitowanie skarbowych papierów wartościowych
(bonów i obligacji skarbowych) nabywanych przez
podmioty niebankowe tzn. gospodarstwa domowe,
przedsiębiorstwa oraz nabywanych przez banki
komercyjne
• Korzystanie z kredytów banków komercyjnych
• Korzystanie z kredytów międzynarodowych instytucji
finansowych
• Zaciąganie kredytu w banku centralnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz