Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2008

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2008 - strona 1 Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2008 - strona 2

Fragment notatki:

Bielawska. Notatka składa się z 2 stron.
Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2008 Deficyt i jego finansowanie 22. W ocenie RPP sposób ujęcia środków unijnych w bilansie skonsolidowanym sektora
finansów publicznych utrudnia ocenę nominalnej i strukturalnej wielkości deficytu tego
sektora w 2007 i 2008 r. Wielkości te stanowią podstawę oceny wpływu polityki fiskalnej na
przebieg procesów realnych i inflacyjnych w gospodarce.
23. W 2007 r. Ministerstwo Finansów przewiduje, że deficyt budżetu państwa ukształtuje się na
poziomie 23,0 mld zł. W prognozie tej uwzględniono wyższe dochody budżetu państwa niż
przyjęte w Ustawie budżetowej na 2007 r. , założono natomiast, że zapisany w Ustawie plan
wydatków zostanie w pełni zrealizowany . Tymczasem prawdopodobne jest, że wydatki
budżetu państwa okażą się niższe niż przyjęto, co może prowadzić do niższej niż 23,0 mld zł
wielkości deficytu budżetowego w 2007 r. W konsekwencji niższego deficytu budżetu
państwa, deficyt sektora finansów publicznych w ujęciu ESA'95 w 2007 r. również może
być niższy od zakładanego 3,0% PKB. Przy założeniu realizacji budżetu państwa na rok
2008 w przedstawionym kształcie, oznaczałoby to, że w porównaniu do roku bieżącego,
w 2008 r. nastąpi wzrost relacji deficytu sektora finansów publicznych do PKB.
24. Utrzymanie w 2008 r. relacji deficytu sektora finansów publicznych do PKB na tym samym,
co w 2007 r. poziomie, a tym bardziej ewentualny jej wzrost, będzie w obecnej fazie cyklu
gospodarczego oznaczało pogłębienie deficytu strukturalnego finansów publicznych.
Według szacunków NBP, cykliczny składnik wyniku budżetowego poprawi się w 2008 r.
8/8
o 0,1-0,3 pkt. proc. PKB, w zależności od przyjętej metody jego szacowania, co przy
niezmienionym wyniku nominalnym, oznacza pogorszenie wyniku strukturalnego o taką
samą wielkość.
25. W 2008 r. zakłada się, iż deficyt budżetu państwa wyniesie 28,6 mld zł, co oznacza jego
wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r. o blisko 5,6 mld zł (z 2,0% do
2,3% PKB). W konsekwencji zwiększenia nominalnego deficytu budżetowego, przy
stabilizacji kosztów obsługi długu publicznego na podobnym do ubiegłorocznego poziomie,
w 2008 r. nastąpi istotne pogorszenie salda pierwotnego budżetu państwa z dodatniej
wartości 4,9 mld zł do ujemnej wielkości 0,8 mld zł, tj. o 0,5 pkt. proc. PKB. RPP zwraca
uwagę, że w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego pożądane jest osiągnięcie
nadwyżki pierwotnej w budżecie. Nadwyżka pierwotna w budżecie państwa jest
niezbędnym warunkiem powstrzymania narastania poziomu długu publicznego i jego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz