Uniwersytet Chorzowski

100 pytań z fizyki

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
 • Fizyka
Pobrań: 735
Wyświetleń: 8190

...1.Wielkości fizyczne- skalarne i wektorowe(podaj przykłady) Wielkościami fizycznymi nazywamy te właściwości ciał( np. masa, długość, ciężar) lub właściwości charakterystyczne zjawisk(np. czas, prędkość, ilość ciepła), które można zmierzyć i wyrazić w odpowiednich jednostkach. -wielkość ...

Opracowanie egzaminu (książka Szpak)

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 3738

Szkoła historyczna Annales Umowna nazwa środowiska historyków skupionych wokół francuskiego czasopisma „Annales d'historia e'conomiqane” założonego w 1929r. przez Marca Blocha i Lucjana Febvre'a od 1949r. Metody badawcze zjawisk historycznych przez Annal es: - ścisła współpraca wielu dyscyplin n...

Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Zofia Mierzwa
 • Ekonomika i prawo w hotelu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wykaz zagadnień na zaliczenie ćwiczeń z Teorii i Filozofii Prawa 1. Metafizyka klasyczna a scjentyzm 1 2. Naturalizm i antynaturalizm poznawczy 1-2 3. Kognitywizm i nonkognitywizm 3 4. Teoria a filozofia prawa 3 5. Jusnaturalizm – pojęcie i typologia koncepcji 3-4 6. Proceduralne prawo natury ...

Techniki komunikacyjne zagadnienia

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Bogumiła Barańska
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1918

...I. KOMUNIKOWANIE – definicja communico, communicare (uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się) communio (wspólność, poczucie łączności) Sam termin communication pojawił się najpierw w łacinie, potem został wchłonięty przez języki nowoczesne. Oznaczał „wej...

Wykłady - Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej

 • Uniwersytet Chorzowski
 • prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
 • Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2758

...Rośliny zielone warunkują życie na ziemi dzięki zdolności budowania substancji organicznych ze składników nieorganicznych w procesie fotosyntezy przy pomocy energii słonecznej i udziale chlorofilu bez istnienia zielonych roślin życie zwierząt i ludzi byłoby niemożliwe, dlatego że wytwarzane...

Angielski - słówka - Environment

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Marta Chalimoniuk-Nowak
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1176

everything but the kitchen sink a carry-on bag a spot remover a power dresser a missile to divert to overestimate a fuselage a lifejacket drill to travel light a domestic flight a downpour handy valuable aircraft to win sth/sb back backlog a howling gale power-mad self-appointed ...

Socjalizacja - Internalizacja

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Maria Niewiadoma
 • Socjologia
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 4221

"W ogólnym rozumieniu internalizacja jest podstawą – po pierwsze, rozumienia innych ludzi oraz – po drugie, postrzegania świata jako rzeczywistości znaczącej i jako rzeczywistości społecznej." "Ważniejsza dla jednostki jest zwykle socjalizacja pierwotna.

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Uniwersytet Chorzowski
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 05/t. 5 32004L0038 30.4.2004 DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ L 158/77 DYREKTYWA 2004/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i poby...

Korozje

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Stanisław Duczmal
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1575

in. zagadnienia takie, jak: żeliwa szare, wpływ składu chemicznego na żeliwa szare, żeliwa sferoidalne, stale odporne na korozję. Żeliwa szare Charakterystyka 1. Obecność wtrąceń grafitu polepsza skrawalność żeliwa 2. Dzięki smarującemu działaniu grafitu żeliwo odznacza się dobrymi własnościami prz...