Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - strona 1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - strona 2 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - strona 3

Fragment notatki:

46
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
05/t. 5
32004L0038
30.4.2004
DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ
L 158/77
DYREKTYWA 2004/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na
terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca
dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG,
90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
rachunek, studentów i inne osoby niezatrudnione w celu
uproszczenia i wzmocnienia prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu wszystkich obywateli Unii.
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 12, 18, 40, 44 i 52,
(4)
uwzględniając wniosek Komisji (1),
uwzględniając
opinię
Ekonomiczno-Społecznego (2),
Europejskiego
Aby odejść od takiego sektorowego i fragmentarycznego
podejścia do prawa swobodnego przemieszczania się
i pobytu oraz ułatwić korzystanie z tego prawa, należy
przygotować jeden akt prawny, który wprowadzi zmiany
w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty (5) oraz uchyli następujące akty: dyrektywę Rady 68/360/EWG z dnia
15 października 1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeń
w przemieszczaniu się i pobycie pracowników Państw
Członkowskich i ich rodzin we Wspólnocie (6), dyrektywę
Rady 73/148/EWG z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w zakresie przemieszczania się i pobytu
obywateli Państw Członkowskich wewnątrz Wspólnoty,
które dotyczą przedsiębiorczości i świadczenia usług (7),
dyrektywę Rady 90/364/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r.
w sprawie prawa pobytu (8), dyrektywę Rady 90/365/EWG
z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu pracowników i osób prowadzących działalność na własny
rachunek, które zakończyły działalność zawodową (9)
i dyrektywę Rady 93/96/EWG z dnia 29 października
1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentów (10).
(5)
Prawo wszystkich obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich powinno być również zagwarantowane członkom
ich rodzin bez względu na przynależność państwową, aby
korzystanie z niego mogło opierać się na obiektywnych
warunkach wolności i godności. Do celów niniejszej dyrektywy, definicja „członka rodziny” powinna również obejmwać zarejestrowanego partnera, jeżeli ustawodawstwo
przyjmującego Państwa Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim
a małżeństwem.
Komitetu
uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (4),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Obywatelstwo Unii nadaje każdemu obywatelowi Unii
podstawowe i indywidualne prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, z

(…)

…, ale
jeszcze przed nabyciem prawa stałego pobytu w przyjmującym
Państwie Członkowskim na podstawie ust. 1, członkowie jego
rodziny, którzy zamieszkiwali z nim w przyjmującym Państwie
Członkowskim nabywają prawo stałego pobytu w tym Państwie
pod warunkiem że:
Artykuł 20
Karta stałego pobytu dla członków rodziny, którzy nie są
obywatelami jednego z Państw Członkowskich
a) pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek
w momencie śmierci zamieszkiwał(-a) nieprzerwanie na terytorium tego Państwa Członkowskiego przez okres dwóch lat;
lub
1. Państwa Członkowskie wydają kartę stałego pobytu członkom
rodziny, którzy nie są obywatelami jednego z Państw Członkowskich i są uprawnieni do stałego pobytu, w ciągu sześciu miesięcy
od złożenia wniosku. Karta stałego pobytu jest automatycznie
odnawiana co dziesięć lat.
b…
… nieprzekraczające dwóch kolejnych lat nie
naruszają ważności karty stałego pobytu.
Artykuł 21
Ciągłość pobytu
Do celów niniejszej dyrektywy, ciągłość pobytu może zostać
poświadczona wszelkimi rodzajami dowodów stosowanymi
w przyjmującym Państwie Członkowskim. Ciągłość pobytu
zostaje przerwana w wyniku decyzji o wydaleniu należycie
wykonanej wobec zainteresowanej osoby.
1. Z zastrzeżeniem specjalnych przepisów…
… każdemu obywatelowi Unii
podstawowe i indywidualne prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktacie i środków przyjętych w celu ich
stosowania.
(2)
Swobodny przepływ osób stanowi jedną z podstawowych
swobód rynku wewnętrznego obejmującego przestrzeń
bez granic wewnętrznych, gdzie swoboda ta jest zapewniona…
… bezpieczeństwa publicznego. Ponadto takie wyjątkowe okoliczności powinny
mieć zastosowanie do środka wydalenia podejmowanego
wobec nieletnich, w celu ochrony ich związków z rodziną,
zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach
dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
(31)
49
Niniejsza dyrektywa przestrzega podstawowych praw
i wolności oraz stosuje się do zasad uznanych w szczególności przez Kartę Praw
… przypadków, w których wydalenie jest
konieczne ze względu na dobro dziecka zgodnie z Konwencją
Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
Artykuł 29
Zdrowie publiczne
1. Chorobami, które uzasadniają wprowadzenie środków ograniczających swobodę przemieszczania się, są potencjalne choroby
epidemiczne określone przez odpowiednie instrumenty Światowej Organizacji Zdrowia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz