Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 4

Wykład III z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 791

PRZYCZYNY ZADŁUŻENIA NARODOWEGO: 1. Zewnętrzne:  - liberalizacja wymiany międzynarodowej - stabilizacja cen wielu surowców nieprzetworzonych, a nawet ich spadek - zmiany cen ropy naftowej - rynek kredytobiorcy - niskie stopy procentowe i dość wysoki poziom inflacji w niektórych państwach wysoko r...

Wykład IV z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 714

CECHY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE: - zapewnienie bezpieczeństwa finansowego rolnikom - zwiększenie konkurencyjności rynku rolnego krajów członkowskich - zwiększenie wydajności produkcji rolniczych i postępu technicznego w rolnictwie - stabilizacja rynku ro lnego - zapewnienie rolnikom odpowiednie...

Teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2366

TEORIA KONSUMENTA Oznaczenia: p - cena dobra, M - dochód konsumenta, MRS - krańcowa stopa substytucji , TU - użyteczność całkowita. 1. Popyt konsumenta na jogurt malinowy wyno...

Koszty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1505

KOSZTY Oznaczenia: Q, q - wielkość produkcji, TC - koszt całkowity, FC - koszt stały, VC - koszt zmienny, AFC - przeciętny koszt stały, AVC - przeciętny koszt zmienny, ATC - przeciętny koszt całkowity, MC -

Wykład 2 z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1470

NORMY MORALNE: Zachowania ludzi w życiu codziennym wyznaczają nie tylko normy prawne, ale również inne normy postępowania, w szczególności takie, jak normy moralne, obyczajowe, religijne i inne, w tym reguły postępowania wykształcone przez organizacje społeczne, zawodowe i gospodarcze. Szczególne...

Wykład 1 z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 1708

Prawo - mówiąc najogólniej -jest zbiorem norm postępowania tworzonych przez państwo, a ściślej - przez uprawnione do tego na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy państwowe. Prawo w znaczeniu prawniczym-...

Wykład III z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1211

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są (art. 87. Konstytucji): konstytucja, ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły, Ponadto Konstytucja w art. 234 przewiduje kolejny akt pows...

Wykład IX z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ: ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Organy sądowe sądy powszechne; apelacyjne, okręgowe, rejonowe sądy szczególne; sądy administracyjne, sądy wojskowe Sąd Najwyższy Trybunał Stanu Trybunał Konstytucyjny Trybunały i Sądy Międzynarodowe Organy quasi-sądowe Izba morska Sąd polubowny...

Wyklad IV z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1071

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ: Od 1 maja 2004 r. tj. od dnia wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego, na mocy którego Polska stała się Państwem Członkowskim Unii Europejskiej i podlega wszelkim normom prawa unijnego, bez potrzeby ich inkorporacji . Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza, iż od 1 maja 20...

Wyklad V z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1043

POLSKA - DZIENNIK USTAW: Konstytucję, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewo...