Wyklad V z podstaw prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklad V z podstaw prawa - strona 1 Wyklad V z podstaw prawa - strona 2 Wyklad V z podstaw prawa - strona 3

Fragment notatki:


POLSKA - DZIENNIK USTAW:
Konstytucję,
ustawy,
rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
teksty jednolite aktów,
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra.
akty prawne dotyczące: stanu szczególne, referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego, wyborów, mobilizacji, inne
monitor polski:
zarządzenia Prezydenta,
uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów,
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych
uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące: regulaminu, uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu,
uchwały Sejmu i Senatu dotyczące: regulaminu, skrócenia kadencji, uchwalenia o wotum zaufania, absolutorium uchwalenia wotum nieufności, pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
MONITOR POLSKI B:
sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości,
ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
WOJEWÓDZKI DZIENNIK URZĘDOWY:
akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy,
statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,
akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa,
obwieszczenia o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,
statut urzędu wojewódzkiego,
inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
NORMA PRAWNA:


(…)

… lat i odbywa się ją w zakładzie karnym (segregacja więźniów).
Kara 25 lat pozbawienia wolności i kara dożywotniego pozbawienia wolności - są to kary adekwatne i orzekane za najcięższe wykroczenia, typu: zabójstwo, zdrada Ojczyzny.
Środki karne - orzekane są tylko i wyłącznie obok kary. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska (zakaz wykonywania określonego zawodu lub działalności gospodarczej),
zakaz prowadzenia pojazdów,
przepadek przedmiotów,
obowiązek naprawienia szkody,
nawiązka,
świadczenie pieniężne,
podanie wyroku do wiadomości publicznej,
Sankcja egzekucyjna - nakładana jest wówczas, gdy naruszone zostaną normy prawa administracyjnego lub cywilnego. Ma ona na celu doprowadzenie do stanu oczekiwanego przez prawo. Może polegać na przymusowym doprowadzeniu do wymaganego stanu np…
…, iż może on skorzystać z danego prawa lub nie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.
Art. 12 ustęp 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym „Zabrania się:
Ruchu po jezdni w kolumnie pieszych czasie mgły;zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej…”
Sankcja - jest to ujemna konsekwencja wynikająca z niezgodnego zachowania się, co do treści dyspozycji normy prawnej w okolicznościach przewidzianych hipotezą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz