Wykład IX z podstaw prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład IX z podstaw prawa - strona 1 Wykład IX z podstaw prawa - strona 2 Wykład IX z podstaw prawa - strona 3

Fragment notatki:


ORGANY OCHRONY PRAWNEJ:
ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Organy sądowe sądy powszechne; apelacyjne, okręgowe, rejonowe sądy szczególne; sądy administracyjne, sądy wojskowe
Sąd Najwyższy
Trybunał Stanu
Trybunał Konstytucyjny
Trybunały i Sądy Międzynarodowe
Organy quasi-sądowe Izba morska
Sąd polubowny i międzynarodowy arbitraż handlowy
Arbitraż
Samorządowe Kolegia Odwoławcze
Urząd Patentowy
Komisja Prawa Autorskiego
ORGANY KONTROLI LEGALNOŚCI Organy kontroli legalności sensu stricto Prokuratura
Rzecznik Interesu Publicznego
Lustrator Spółdzielni
Organy kontroli legalności sensu largo Najwyższa Izba Kontroli
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Policja
Straż Graniczna
Straż gminna (miejska)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwowa Inspekcja Pracy
Inspekcja Handlowa
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Organy Kontroli Skarbowej
ORGANY POMOCY PRAWNEJ Korporacje ochrony prawa adwokatura
radcowie prawni
prawnicy zagraniczni
rzecznicy patentowi
doradcy podatkowi
notariat
komornicy sądowi
Rzecznicy praw i wolności Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Powiatowy rzecznik konsumentów
rzecznik ubezpieczonych
konsulowie
organizacje społeczne
USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. Art. 1. § 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. Sąd rejonowy powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji.
Sąd rejonowy dzieli się na wydziały (w zależności od potrzeb):
cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy (pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach rejonowych mieszczących się w miastach będących siedzibami sądów okręgowych, w których utworzono wydziały ubezpieczeń społecznych), ksiąg wieczystych, gospodarczy (w sądach rejonowych mieszczących się w miastach będących siedzibami sądów okręgowych), grodzki
Sąd okręgowy orzeka jako sąd pierwszej instancji tylko w sprawach wyraźnie wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa karnego lub cywilnego. Z reguły są to sprawy o większym ciężarze gatunkowym, bardziej skomplikowane pod względem prawnym.

(…)

… oraz wydział ubezpieczeń społecznych (sąd ubezpieczeń społecznych) - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
gospodarczy (sąd gospodarczy) - do spraw gospodarczych.
Art. 17. KPC Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:
o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia,
o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz