Wykład III z podstaw prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład III z podstaw prawa - strona 1 Wykład III z podstaw prawa - strona 2 Wykład III z podstaw prawa - strona 3

Fragment notatki:


Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są (art. 87. Konstytucji): konstytucja, ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły, Ponadto Konstytucja w art. 234 przewiduje kolejny akt powszechnie obowiązujący - rozporządzenie z mocą ustawy , wydawane przez Prezydenta RP, wyłącznie w ściśle określonych przez Konstytucję wypadkach. Zwyczaj - Konstytucja nie wymienia zwyczaju jako źródła prawa. W doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego przyjmuje się, że Konstytucja wymienia jedynie katalog źródeł prawa stanowionego i nie wyklucza istnienia obok prawa stanowionego prawa zwyczajowego; prawo zwyczajowe jednak nie może stanowić podstawy decyzji organów państwowych wobec obywateli. Prawo zwyczajowe ma jednak bardzo powszechna zastosowanie zarówno w obrocie krajowym jak i w obrocie międzynarodowym.
USTAWA
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.
2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa  ustawa .
1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.
Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. 
Art. 121.  
1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.
2. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.
3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Art. 122.  
1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej.
2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
RATYFIKOWANA UMOWA MIĘDZYNARODOWA
Art. 89.  
1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
  1)   pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz