Meteorologia i klimatologia

note /search

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. I

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5733

PRZEDMIOT I CEL BADAŃ METEOROLOGICZNYCH Zmienność pogody środowiska atmosferycznego wywołują współdziałające czynniki min.: Meteorologiczne; Geograficzne; Kosmiczne; Antropologiczne. KLIMATOLOGIA - to nauka zajmująca się badaniem układów stanów pogody w przekroju wieloletnim - czyli klimatu; METEO...

Meteorologia i klimatologia - wykłady cz. II

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4270

ZMIANY FAZOWE WODY para wodna zawarta w atmosferze jest nosicielem tzw. utajonego ciepła parowania (nie jest odczuwalne) w procesie kondensacji jest ono uwalniane jako tzw. ciepło kondensacji i ogrzewa powietrze atmosferyczne (2500J/g). Zmiany adiabatyczne Zmiany temperatury mogą być wynikiem sprę...

Meteorologia i klimatologia - pojęcia do egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3570

Adiabatyczny proces W meteorologii proces ochładzania się masy powietrza na skutek jej wznoszenia się, bądź ogrzewania podczas  opadania, przy braku wymiany ciepła z otoczeniem. Adwekcja mas powietrza Poziome przemieszczanie się mas powietrza. Aerozole Drobne cząstki stałe lub ciekłe zawarte w po...

Budowa i skład atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

BUDOWA I SKŁAD ATMOSFERY   METEOROLOGIA- nauka geograficzna o atmosferze, jej budowie, właściwościach i zachodzących w  niej procesach fizycznych zajmuję się badaniami:  -składu i budowy atmosfery   -obiegu ciepła i warunkami cieplnymi w atmosferze i na pow. ziemi   -obiegu i przemianami fazowymi w...

Rodzaje ruchu powietrza

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

RODZAJE RUCHU POWIETRZA:   DYWERGENCJA – inaczej rozbieżność, występuje w obszarach, w których powietrze rozpływa się.  Dywergencja jest dodatnia nie tylko, gdy linie prądu rozchodzą się ...

Środki zaradcze zmierzające do ochrony atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

ŚRODKI ZARADCZE ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY ATMOSFERY.   Anglia - obecnie obowiązująca ustawa pod nazwą The New Clean Air Bill jest udoskonalonym i  poszerzonym wydaniem poprzednich. Ustawa o ochronie powietrza podaje dopuszczalne emisje  zanieczyszczeń przez poszczególne źródła, określa dokładnie typy ...

Meteorologia i kliamtologia - Azot

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Azot  stanowi ok. . całej masy atmosfery  – występuje w dolnej, 50-kilometrowej warstwie jako azot cząsteczkowy N2  – na wysokości 50-100 km jako azot atomowy N  Na atomowy azot N w gornej atmosferze oddziałuje promieniowanie kosmiczn...

Baroklinowość i barotropowość atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2695

Baroklinowość i barotropowość atmosfery      Barotropowość w atmosferze występuje wtedy, kiedy gęstość powietrza jest funkcją  jedynie ciśnienia. Izotermy przebiegają wówczas równolegle do izobar. W  swobodnej atmosferze barotropowej wiatr wieje równolegle do  izobar, a więc także równolegle do 

Budowa pionowa atmosfery

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

Budowa pionowa atmosfery, zasięg poszczególnych warstw i ich charakterystyka  przestrzeń kosmiczna-Otwarta przestrzeń poza ziemską atmosferą. Charakteryzuje  ją stan bardzo wysokiej próżni, nieosiągalnej nawet w większości przeciętnych  laboratoriów. Z racji nieobecności jakiegokolwiek ośrodka nie ...