Meteorologia i klimatologia - wszystko

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia i klimatologia - wszystko - strona 1 Meteorologia i klimatologia - wszystko - strona 2 Meteorologia i klimatologia - wszystko - strona 3

Fragment notatki:

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ
G ówne cechy atmosfery ziemskiej
Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn
mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy
wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami
atmosfery, natomiast gazy wyst puj ce w ilo ci zmiennej nazywane s
domieszkami.
Wed ug oblicze masa atmosfery wynosi:
M ~ 5,136 1018 kg
Wi ksza cz
masy atmosfery zgromadzona jest w warstwach
najbli szych Ziemi. Ocenia si , e w warstwie do wysoko ci:
do 5 km zawiera si 50% masy atmosfery,
do 10 km
75%,
do 16 km
90%,
do 20 km
95%,
a do 35 km zawiera si 99% ca ej masy atmosfery.
G ówne cechy atmosfery ziemskiej wg Iribarne, Cho, 1988 (rysunek
pogl dowy)
Pionowy podzia atmosfery
Ze wzgl du na specyficzne w asno ci fizyczne, a przede wszystkim
rozk ad temperatur i koncentracji elektronów oraz przebieg ró nych zjawisk,
przyj to dzieli atmosfer na ró ne warstwy (w ramach tzw. atmosfery dolnej i
górnej). Najcz ciej wyró nia si
ozonosfer ), mezosfer
5 warstw: troposfer , stratosfer
(z jonosfer ), termosfer
(z
i egzosfer . Poszczególne
strefy oddzielone s warstwami przej ciowymi
TROPOSFERA (Tropos
z j zyka greckiego: zwrot, obrót) jest to
warstwa ci g ego mieszania, zaczynaj ca si
charakteryzuj ca si
troposfery zale
od powierzchni Ziemi i
spadkiem temperatury wraz z wysoko ci . W asno ci
g ównie od wymiany ciep a i wilgoci mi dzy powietrzem a
pod o em.
W zale no ci od szeroko ci geograficznej, pory roku i ci nienia przy
powierzchni Ziemi grubo
troposfery jest zmienna i waha si od oko o 7 km
nad biegunami do oko o 18 km nad równikiem. Latem górna granica jest wy ej,
zim ni ej, ponadto jest wy ej nad wy ami oraz ni ej nad uk adami ni owymi.
W troposferze znajduje si
oko o 80% ca ej masy atmosfery oraz
praktycznie ca a para wodna i domieszki pochodzenia ziemskiego. Troposfera
jest najwa niejszym o rodkiem przenoszenia masy (wody i zanieczyszcze ),
energii s onecznej, p du (wiatry), w niej zachodzi równie wi kszo
maj cych bezpo redni wp yw na pogod .
procesów
Pionowa budowa atmosfery
Nazwa warstwy
rednia
wysoko
dolnej i górnej
granicy [km]
TROPOSFERA
0 10
Warstwy
przej ciowe
Tropopauza
STRATOSFERA
20 50
ozonosfera
MEZOSFERA
500
Charakterystyczn cech troposfery jest spadek temperatury powietrza ze
wzrostem wysoko ci, rednio o 0,6 C/100 m.
Nad obszarami mi dzyzwrotnikowymi, na wysoko ciach 15 18 km
temperatura powietrza w ci gu ca ego roku jest rz du
70 do 80 C. Nad
obszarami polarnymi: latem oko o 45 C, a zim od 60 C do 70 C.
Typowy rozk ad temperatury i ci nienia w atmosferze do wysoko ci 20 km
W pewnych obszarach troposfery mog wyst powa cienkie warstwy, w
których temperatura ro nie z wysoko ci . Zjawisko to nazywamy inwersj
temperatury, a obszar warstw inwersyjn .
Warstw , w której ko czy si typowy dla troposfery rozk ad temperatury
(spadek z wysoko ci ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz