Materiały ogniotrwałe - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały ogniotrwałe  - omówienie - strona 1 Materiały ogniotrwałe  - omówienie - strona 2 Materiały ogniotrwałe  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

%* $*+   378  15.  MATERIA Y OGNIOTRWA E  W PIECACH PRZEMYS U CERAMICZNEGO   Wy o enia ogniotrwa e pieców przemys u ceramicznego, a nawet  poszczególnych ich elementów, s  bardzo zró nicowane i uzale nione od  konkretnych warunków pracy.   Obmurza pieców w decyduj cej wi kszo ci (wyj tek stanowi  piece obrotowe)  budowane s  jako wielowarstwowe, tj. sk adaj  si  one z ogniotrwa ej warstwy  roboczej, ogniotrwa ej warstwy po redniej oraz warstwy izolacyjnej. Przedstawiony  ni ej przegl d warunków pracy, wymaga  stawianych materia om ogniotrwa ym oraz  propozycje ich zabudowy w obmurzach poszczególnych pieców, dotycz   w a nie  warstw roboczych, od pracy których g ównie zale y czas pracy ca ego pieca.   15. 1. Piece szybowe  Specyfik  pracy pieców szybowych jest stopniowe przesuwanie si  w dó   s upa wsadu,  adowanego od góry i wype niaj cego ca  przestrze  szybu – ma on  wi c kontakt z obmurzem na ca ej jego powierzchni. Na wysoko ci szybu  utrzymywany jest pewien rozk ad temperatury, okre lony krzyw  wypalania  konkretnego materia u wsadowego. Wsad przechodz c w dó  ulega wi c  stopniowemu nagrzaniu, wygrzaniu przez okre lony czas w temperaturze  maksymalnej, a nast pnie zestudzeniu, podlegaj c przy tym ró nym przemianom  fizykochemicznym. Przemiany te zachodz  w okre lonych przedzia ach  temperaturowych, st d proces obróbki cieplnej zwyk o si  dzieli  na etapy:  podgrzewania, spiekania (wypalania) i studzenia. W taki sam sposób okre lane s   strefy na wysoko ci szybu, w których nast puj  te kolejne etapy obróbki.   Warunki pracy obmurzy w poszczególnych strefach szybu s  zró nicowane.  S up wsadu napiera na  ciany szybu i, opuszczaj c si  w dó , powoduje intensywne  jego  cieranie na ca ej wysoko ci. W strefie podgrzewania obmurze nara one jest  ponadto na uderzenia bry  wsadu  adowanego do pieca, zmiany temperatury wskutek  wprowadzania do pieca wsadu ch odnego lub zawilgoconego oraz dop ywu zimnego  powietrza podczas operacji zasypu, a tak e dzia ania wilgoci z wsadu (woda  zwi zana) i spalin (mo liwe jest wykraplanie si  wody z gazów odlotowych wskutek  zetkni cia z ch odnym wsadem).   %* $*+   379  W strefie najwy szych temperatur (wypalania) do oddzia ywa   mechanicznych dochodzi jeszcze mo liwo  korozyjnego oddzia ywania wsadu na  wymurówk . Oddzia ywania takie najcz ciej wyst puj  w przypadku pieców do  wypalania kamienia wapiennego, w których strefa ogniowa wy o ona jest wyrobami  glinokrzemianowymi. Powstaj ca faza ciek a (w uk adzie CaO–SiO2–Al2O3 tworzy  si  eutektyka o temperaturze topnienia ok.  270°C) przenika w wymurówk , 

(…)

… piecach tunelowych posiadaj cych wymurówk zasadow .
Parowaniu ulega tlenek magnezu, a jego pary osadzaj si nast pnie na wypalanych
wyrobach i na obmurzu. Przyk adem mog by br zowe naloty na powierzchni
kszta tek wysokoglinowych lub magnezjowych, wypalanych w piecach z wymurówk
magnezjowo-chromitow . W przypadku samego obmurza, wskutek d ugotrwa ego
przebiegu procesu parowania, obserwuje si…
… wymurówki.
Zmiany temperatury wymurówki, g ównie w pocz tkowych strefach pieca,
powodowane mog te by zmianami masowych obci e wsadem, za którymi nie
nad aj proporcjonalne do nich regulacje wydajno ci cieplnej palnika, a tak e
zmiany wilgotno ci wsadu, zw aszcza gdy jest on wprowadzany w postaci szlamu.
Wy o enie pieców obrotowych wreszcie, na ca ej swej d ugo ci, nara one jest
na korozyjne oddzia ywanie…
… pracy wy o e pieców obrotowych stanowi lotne
substancje wydzielaj ce si z wsadu oraz sk adniki spalin. Z punktu widzenia
oddzia ywa korozyjnych, najistotniejszymi s w nim zawarto alkaliów, zwi zków
siarki i chloru oraz tlenek w gla.
Alkalia wprowadzane s do instalacji piecowej g ównie w surowcach ilastych.
Z ich obecno ci nale y si wi c liczy w piecach do pra enia glin ogniotrwa ych
oraz w piecach cementowniczych. Ich ród em, chocia w mniejszym stopniu mog
te by paliwa. Siarka i chlor równie wprowadzane s wraz z surowcami ilastymi, w
których wyst puj w postaci siarczanów, siarczków lub chlorków. Wprowadzane s
tak e z paliwami, zw aszcza tzw. zast pczymi (piece cementownicze), gdzie wyst puj w postaci po cze organicznych.
Alkalia, przechodz ce atwo do fazy gazowej, z uwagi na du e powinowactwo
chemiczne…

sklepienie, szyby, ciany
boczne i dzia owe
powy ej kratownicy,
górne warstwy
kratownicy
350 ÷ 400
600 ÷ 450
wysoka temperatura, korozyjne dzia anie masy
szklanej, wzmo one w linii lustra szk a i w
spoinach, erozja mas szklan , kawitacja
umiarkowane korozyjne i erozyjne dzia anie
masy szklanej, wzmo one w linii lustra szk a
korozyjne dzia anie masy szklanej wzmo one
wskutek zwi kszonej pr dko ci ruchu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz