Projektowanie

note /search

  Dylatometryczna metoda wyznaczania liniowego  - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

          Dylatometryczna metoda wyznaczania liniowego  współczynnika rozszerzalności termicznej ciał  stałych        Opracował dr inż. Tadeusz Pieczonka  Wydz. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  HTU pieczonk@agh.edu.pl UTH                  Kraków 2...

Wyroby kwarcowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Wyroby kwarcowo-szamotowe Quartz-fireclay bricks Quartzschamotte Erzeugnisse Gęstość pozorna Bulk density Rohdichte Porowatość otwarta Apparent porosity Offene Porosität Wytrzymałość na ściskanie Cold crushing strenght Kaltdruckfestigkeit Ogniotrwałość zwykła Refractoriness Feuerfestigkeit Odpornoś...

Wymurówka pieca -projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1995

Temat nr 72:  Projekt wymurówki pieca szybowego do prażenia kamienia wapiennego.    Dane do projektu:    Średnica wewnętrzna d (stała):            dw= 4,8 [m]     Wysokośd robocza szybu:                      L= 24 [m]         Wymagania:    Założyd wysokośd i rozkład temperatury w piecu    Przyjąd p...

Zasady projektowania - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1253

%* $*+   340  14.  OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA    I BUDOWY OBMURZY PIECÓW   Piece s  w ceramice podstawowymi urz dzeniami technologicznymi,  wyznaczaj cymi zwykle zdolno  produkcyjn  ca ego zak adu. Wymaga si  wi c od  nich mo liwie d ugiej i bezawaryjnej pracy. Mi dzyremontowy czas pracy pieców  l...

Materiały ogniotrwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

%* $*+   378  15.  MATERIA Y OGNIOTRWA E  W PIECACH PRZEMYS U CERAMICZNEGO   Wy o enia ogniotrwa e pieców przemys u ceramicznego, a nawet  poszczególnych ich elementów, s  bardzo zró nicowane i uzale nione od  konkretnych warunków pracy.   Obmurza pieców w decyduj cej wi kszo ci (wyj tek stanowi  p...

Szybowy piecyk - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1512

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki URZĄDZENIA CIEPLNE PROJEKT Temat : Zaprojektować wymurówkę pieca szybowego do prażenia kamienia wapiennego. Temat projektu 2.3: Zaprojektować wymurówkę pieca szy...

Własności termiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

1 1 Politechnika Wrocławska – Wydział Mechaniczno – Energetyczny Własności termiczne 2 Własności termiczne (cieplne) materiałów mają znaczenie głównie przy budowie maszyn i  urządzeń w energetyce, ciepłownictwie, metalurgii  i przemyśle chemicznym.  Własności termiczne 1. Przewodnictwo λ (wymiana c...

Projektowanie pieca - gazy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Zagadnienia: równanie Bernoulliego, gazy doskonałe , gazy rzeczywiste, prawa gazowe, termiczne równanie stanu gazów, równanie Clapeyrona, prawo Avogadro, równanie van der W...

Wytapianie i obrobka - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

2.4.5. Piec obrotowy 2.4.5.1. Opis Piec obrotowy składa się z poziomo usytuowanego bębna, w którym wsad metalowy jest podgrzewany ciepłem spalin palnika umieszczonego z jednej strony pieca. Spaliny opuszczają piec z przeciwnej strony. W celu wytworzenia wymaganego ciepła spala się w palniku paliwo ...

Projektowanie pieca - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1218

Zadania: Jakie znasz podstawowe, a jakie uzupełniające jednostki układu SI? Przelicz na różne jednostki układu SI: 1 Å, 1 μm, 1 cm 2 , 1 l, 1 mm 3 , 1 h, 1 t, 1 g, 1 kG, 1 kp, 1 dyna, 1 at, 1 atm, 1 mm H 2 O, 1 mm Hg, 1 Tr, 1 kGּ m, 1 kWh, 1 ca...