Zasady projektowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady projektowania - omówienie - strona 1 Zasady projektowania - omówienie - strona 2 Zasady projektowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

%* $*+   340  14.  OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA    I BUDOWY OBMURZY PIECÓW   Piece s  w ceramice podstawowymi urz dzeniami technologicznymi,  wyznaczaj cymi zwykle zdolno  produkcyjn  ca ego zak adu. Wymaga si  wi c od  nich mo liwie d ugiej i bezawaryjnej pracy. Mi dzyremontowy czas pracy pieców  limitowany jest najcz ciej trwa o ci  ich ogniotrwa ych wy o e  (obmurzy). Aby  oczekiwania te by y spe nione, obmurza musz  by  prawid owo zaprojektowane,  wykonane i przygotowane do pracy.   Zarówno budow  nowych pieców, jak i ich remonty prowadzi si  w oparciu  o dokumentacj  techniczn . Jednym z jej elementów jest projekt wy o enia, który  zawiera wszystkie informacje niezb dne do jego wykonania, uj te w dwóch cz -  ciach.   Cz  opisowa zawiera opis techniczny wy o enia, dobór materia ów dla  poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych, specyfikacj  tych materia ów  (zestawienie materia owe), ustalenia w zakresie dylatowania, grubo ci spoin,  dodatkowe wymagania dotycz ce w asno ci materia ów ogniotrwa ych oraz sposobu  i dok adno ci wykonania robót, a tak e spis wszystkich rysunków oraz ustalenie  sposobu suszenia i rozgrzewania do temperatury roboczej.   Cz  graficzna obejmuje plan sytuacyjny, zwymiarowane rysunki  zestawieniowe wy o enia, rysunki niezb dnych przekrojów wy o enia wraz z  oznaczeniem zastosowanych materia ów ogniotrwa ych, szczegó y rozwi za   poszczególnych elementów konstrukcyjnych, szczegó y monta u elementów  metalowych osadzanych w wy o eniu, a tak e rysunki kszta tek, które nie s   znormalizowane.  Projektowanie pieców jest przedmiotem dzia alno ci wyspecjalizowanych biur  projektowych, ale jego podstawy, w a nie w zakresie wy o e  ogniotrwa ych,  powinny by  znane równie  przez u ytkowników pieców. Projekty w du ej mierze  opieraj  si  na do wiadczeniach eksploatacyjnych takich samych lub podobnych  pieców. Weryfikacja projektu nast puje dopiero podczas eksploatacji pieca, gdy  nie  sposób jest dok adnie przewidzie  rzeczywiste warunki przysz ej pracy wy o e . Co   %* $*+   34   wi cej, u ytkownicy cz sto zmieniaj  te warunki, dostosowuj c technologi   wypalania do aktualnych potrzeb produkcyjnych.   Tu w a nie zaznacza si  rola u ytkowników pieców, którzy obserwuj c na co  dzie  prac  i zachowywanie si  poszczególnych elementów wy o enia w ró nych  warunkach eksploatacyjnych, mog  naj atwiej wychwyci  najs absze ich miejsca,  które zu ywaj  si  najsilniej i najintensywniej. W oparciu o takie obserwacje mo na  wprowadzi  w wy o eniu ró ne zmiany, zarówno materia owe jak i konstrukcyjne,  które poprawi  i wyrównaj  trwa o  eksploatacyjn  ca ego wy o enia. Tak te  si  

(…)

… sto strumienia cieplnego wynosi wi c:
t −t
q = w z [W/m2]
( 4.7)
s
λ
gdzie:
s
s
=∑ i λ
λi
tzw. opór cieplny ciany, równy sumie oporów cieplnych
poszczególnych warstw.
Temperatura tz, do której nagrzeje si zewn trzna powierzchnia obmurza wyniesie:
s
, [°C]
( 4.8)
λ
Dla obliczenia temperatur panuj cych pomi dzy poszczególnymi warstwami
otrzymamy wzory:
+
tz = tw − q ⋅
tw − t = q ⋅
s
λ
t2 = t − q ⋅
s…

( 4.
)
350
Wówczas:
q=
λ (t − t )
s
(t w − t z ) = w rz [W/m2]
λ
rz − ln z
rw
( 4. 2)
Dla cylindrycznej ciany wielowarstwowej, tak jak poprzednio, nale y wprowadzi
ca kowity opór cieplny s′/λ. Poniewa straty ciep a odnosimy zwykle do powierzchni
zewn trznych obmurza, to do wzoru na opór cieplny musimy wprowadzi stosunek
powierzchni zewn trznej do wewn trznej ka dej z warstw, czyli
s' d
s' s' d z s' 2…
… przekroczone dopuszczalne
temperatury pracy poszczególnych warstw. Wspó czynniki przewodno ci cieplnej
materia ów wynosz kolejno: 2,33, ,57, 0,43 i 0,47 W/m·K, a dopuszczalne
temperatury pracy: 750, 300, 250 i 700°C. Za o ono, e temperatura otoczenia
to = 20°C.
Opór cieplny warstw
AK90:
Bs:
L 0:
c. bud.:
s /λ =
s2/λ2 =
s3/λ3 =
s4/λ4 =
0,350/2,33 = 0, 50
0,230/ ,57 = 0, 47 s /λ + s2/λ2 = 0,297
0, 4/0,43…
…, w obmurzach, od których
wymaga si du ej szczelno ci lub nara onych na wstrz sy i wibracje.
Zawieraj one dodatki wi ce po wyschni ciu: szk o wodne, kwas fosforowy,
fosforan glinu, sole magnezu itp. Stosowane s w postaci mokrej. Zaprawy z
dodatkiem szk a wodnego tworz spoiny oko o 0 razy szczelniejsze ni
zaprawy bez takiego dodatku.
347
3)
Zaprawy wi ce hydraulicznie, stosowane wtedy, gdy konieczne jest silne…

zwi zanie kszta tek jeszcze przed wyschni ciem. Wi zanie hydrauliczne uzyskuje si przez dodatek 0 ÷ 30% cementu portlandzkiego (ni sze temperatury
pracy) lub cementu glinowego.
Rodzaj i typ zaprawy dobiera si w zale no ci od rodzaju wyrobów oraz
warunków pracy obmurza. Najcz ciej stosowane s zaprawy wi ce po
wyschni ciu i zaprawy o wi zaniu ceramicznym.
14. 2. Obliczenia cieplne obmurzy…
… innymi okre la czynno ci:
– kontroli stanu pieca przed uruchomieniem,
– odpowietrzania i odgazowania przewodów,
– zapalania, suszenia i rozgrzewania,
– obs ugi pieca podczas jego normalnej eksploatacji,
– obs ugi wymienników ciep a,
– post powania w przypadku przerw w dop ywie paliwa, energii elektrycznej
lub awarii osprz tu,
– gaszenia i unieruchamiania pieca,
– bie cej konserwacji i dozoru urz dze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz