Wymurówka pieca -projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymurówka pieca -projekt - strona 1 Wymurówka pieca -projekt - strona 2 Wymurówka pieca -projekt - strona 3

Fragment notatki:

Temat nr 72:  Projekt wymurówki pieca szybowego do prażenia kamienia wapiennego.    Dane do projektu:    Średnica wewnętrzna d (stała):            dw= 4,8 [m]     Wysokośd robocza szybu:                      L= 24 [m]         Wymagania:    Założyd wysokośd i rozkład temperatury w piecu    Przyjąd podział na strefy    Dla każdej ze stref  dobrad rodzaj materiału i formaty klinów dla warstwy roboczej    Dobrad materiał i ustalid grubości pozostałych warstw w strefie ogniowej tak, aby  temperatura pancerza nie przekraczała 80ºC  Dla strefy podgrzewania i suszenia:    Obliczyd zapotrzebowanie materiałowe    Określid sposób wymurowania    Ustalid wielkośd i sposób dylatowania      1.  Wstęp :  Piece szybowe są stosowane przede wszystkim w produkcji materiałów wiążących do  wypalania kamienia wapiennego. Używa się ich także do produkcji materiałów  ogniotrwałych do wypalania magnezytu i dolomitu oraz w produkcji szamotu-do  wypalania glin. Piece szybowe mają kształt o przekroju kołowym lub eliptycznym, rzadziej  prostokątnym, charakteryzują się prostą konstrukcją.  Piece szybowe mogą byd opalane koksem, antracytem, lub węglem kamiennym oraz  gazem generatorowym lub ziemnym.   Piece szybowe charakteryzują się dużą wydajnością oraz bardzo małym zużyciem paliwa  na jednostkę wypalanego produktu.  W projekcie, będę wykonywad obliczenia dla  pieca szybowego do produkcji kamienia  wapiennego.  Jest on podzielony na 3 główne strefy, różniące się wysokością panujących  w nich temperatur.     2.  Warunki pracy obmurzy pieców szybowych:  Jednym z podstawowych warunków prawidłowego działania pieca szybowego jest  jednolita i stała granulacja ładowanych materiałów. Zapewnia ona maksimum wolnych  przestrzeni między bryłami wsadu, przez co opory przepływu gazów są najmniejsze.  Warunki wypalania są przy tym stałe, co ułatwia prace obsłudze pieca.  Drugim istotnym warunkiem prawidłowej pracy pieców szybowych jest równomierne  zasilanie ich wsadem i równomierny odbiór wypalonego materiału. Utrzymywanie stałych  wysokości słupa wsadu w piecu oraz ciągłego, płynnego opuszczania się materiału w dół  szybu warunkuje utrzymanie stałego położenia i stałych wysokości poszczególnych stref, a  więc i utrzymanie właściwego rozkładu temperatur wzdłuż wysokości pieca. Zasilanie  wsadem i odbiór wypalonego produktu winny też odbywad się równomiernie na całym  przekroju szybu.  Trzecim czynnikiem warunkującym prawidłową pracę pieców jest właściwy i stały 

(…)

… –średnica wewnętrzna
= 1,15 
2
Równanie gęstości strumienia ciepła:
gdzie: φ- współczynnik zależny od s/λ i tw.
tw – temperatura w piecu [oC]
to – temperatura otoczenia [oC]
s/λ – całkowity opór cieplny [m2·K/W]
= 538,06 [W/m2]
q= 0,953·
c) Obliczam temperaturę zewnętrzną obmurza tz:
tz< 80ºC
Temperatura pancerza nie przekracza 80ºC. Wymaganie zostało spełnione.
d) Obliczam temperatury…

109
1,68
Stosowany do sklepieo o
promieniu wewnętrznym r
[mm]
2575
Rysunek 3. Klin płaski
a) Obliczam całkowity opór cieplny :
Rc= R1+R2+……+Rn
R= [m2·K/W]
gdzie: s-grubośd warstwy
λ- współczynnik przewodzenia ciepła
Warstwa robocza Al60-1:
R1=
= 0,13 [m2·K/W]
Warstwa termoizolacyjna:
R2=
= 1,57 [m2·K/W]
Warstwa konstrukcyjna:
R3=
= 0,39 [m2·K/W]
Płaszcz stalowy:
R4=
= 0,00014 [m2·K/W]
Opór stali…

podgrzewania i chłodzenia.
Obie strefy składają się z tych samych warstw o jednakowej długości (w warstwie
roboczej posiadają różne typy materiałów szamotowych, ale o tym samym
współczynniku przewodzenia ciepła), dlatego obliczenia w obu przypadkach będą
identyczne.
Dla strefy podgrzewania
Dla sterfy chłodzenia
Rysunek 5. Rozkład temperatur na poszczególnych warstwach
Obliczam opory cieplne poszczególnych…
… g/cm3
 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: 0,7% (1500ºC)
 Skurczliwośd lub rozszerzalnośd wtórna 1500ºC/2h: 0,1%
c) Strefa chłodzenia:
Materiałem dla warstwy wewnętrznej jest ogniotrwały materiał szamotowy,
gatunek Bw. Przy doborze materiału korzystałam z katalogu firmy PUH
CEWAR.
Charakterystyka materiału:
 Gęstośd pozorna: 2,0 g/m3
 Porowatośd otwarta: 21%
 Wytrzymałośd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz